วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การเบิกจ่ายเชื้อเพลิงหล่อลื่นและแก๊สชนิดต่าง ๆ

สวัสดีครับทุกท่าน ปัจจุบันราคาน้ำมันมีความผันผวนสูงมาก ราคาปรับขึ้นเกือบทุกวัน พี่น้องเราจึงต้องปรับตัวกันทุกวัน วางแผนการเดินทางทุกครั้งเพื่อการเดินทางจะได้มีประสิทธิภาพและมีผลถึงน้ำมันของเราด้วยครับ วันนี้มีระเบียบการเบิกจ่ายเชื่อเพลิงและหล่อลื่นรวมถึงแก๊ส ที่ใช้ในหน่วยงานราชการกัน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานทางธุรการปกติ เพื่อกำหนดเป็นอัตราประจำ
๑ ความมุ่งหมาย เพื่อให้หน่วยเข้าในขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้อง และข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติกำหนด ลด เพิ่มอัตราน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้งานธุรการ
๒ คำชี้แจงทั่วไป
๑ งานธุรการปกติ ภารกิจที่หน่วยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นประจำ ทุกวัน สับดาห์ เดือน ซึ่งสามารถระบุเป็นภารกิจล่วงหน้าได้ ส่วนภารกิจที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่สามารถคาดล่วงหน้าได้ ภารกิจในการฝึกทั้งในและนอกประเทศ และการปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ไม่ถือเป็นงานธุรการปกติ
๒ การกำหนดคาบของอัตรา น้ำมันเบนซิน ๙๑ และ ๙๕ กำหนดเป็น ลิตร/เดือน ดีเซล ลิตร/คาบ ๓ เดือน
๓ ข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติกำหนด ลด เพิ่ม อัตรา
๑ การเสนอขอกำหนดหรือเพิ่มอัตรา มีเหตุผลคือ ๑ หน่วยมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขยายอัตราหรือเพิ่มกำลังพลของหน่วย ๒ ได้รับยานพาหนะ,เครื่องมือ, เครื่องทุ่นแรง,เตาหุงต้ม มา หรือเพิ่มขึ้น ๓ มีการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง ที่ใช้กับยานพาหนะหรือเตาหุงต้ม ๔ เหตุผลอื่น ๆ ที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
การปฏิบัติของหน่วยเพื่อขอเพิ่มอัตราคือ
๑ ให้หน่วยเสนอความต้องการเสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด ผ่านฝ่ายอำนวยการ เพื่อเสนอ พธ.ทร.ผ่านกองเชื้อเพลิงเพื่อขออนุมัติเบิกยืมน้ำมัน ฯ โดยประมาณการความต้องการที่ใช้จริงในรอบ ๑ เดือน มีรายละเอียดคือ อัตราความสิ้นเปลือง ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ มีระยะทางหรือชั่วโมงการทำงานด้วย ข้อมูลและ/หรือคู่มือของ ยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรง ฯ หลักฐานการได้มาของยานพาหนะ เครื่องมือ ฯ ตามอัตราของหน่วย
- กรณีระหว่างการปฏิบัติภารกิจจริงต้องใช้น้ำมันฯ มากกว่าที่ พธ.ทร.จ่ายยืม ให้หน่วยเสนอขออนุมัติเบิกยืมเพิ่มเติมได้ในโอกาสแรก
๒ เมื่อ พธ.ทร. อนุมัติจ่ายยืมน้ำมัน ฯ แล้ว ปกติ พธ.ทร.จะอนุมัติจ่ายยืมจำนวน ๔ เดือน โดยให้หน่วยจัดทำสถิติการใช้จริงอย่างน้อย ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดและภารกิจที่ได้ปฏิบัติจริง และอัตราความสิ้นเปลืองที่แน่นอน ถ้าเป็นรถธุรการให้แนบปูมการใช้รถประจำวัน เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด เพื่อเสนอ พธ.ทร. ผ่าน กองเชื้อเพลิง พิจารณากำหนดหรือเพิ่มอัตราให้ต่อไป สำหรับการขออนุมัติอัตราน้ำมัน ฯ ใช้ในการหุงต้ม พธ.ทร.ได้กำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในการหุงต้มไว้แล้วคือ ๔.๒๓ ลิตร/คน/เดือน ดังนั้นให้หน่วยเสนอขออนุมัติกำหนดเป็นอัตราได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติเบิกยืม ทั้งนี้จะต้องรับรองกำลังโดยนายทหารกำลังพลของหน่วย
๒ การเสนอขอลดอัตรา มีเหตุผลคือ หน่วยหมดความจำเป็นในการใช้น้ำมัน ฯ เนื่องจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรง , เตาหุงต้ม ฯ การยกเลิกกิจการหรือภารกิจบางประการของหน่วย งานธุรการปกติหรือภารกิจของหน่วยลดลง เหตุผลอื่น ๆ ที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
การปฏิบัติของหน่วยเพื่อขอลดอัตราคือ ให้หน่วยเสนอหน่วยต้นสังกัดผ่านฝ่ายอำนวยการ เพื่อพิจารณาเสนอ พธ.ทร. ผ่านกองเชื้อเพลิง ขออนุมัติลดอัตรา

๓ การเสนอโอนอัตรา (เพิ่มอัตราหน่วยหนึ่งและลดอัตราอีกหน่วยหนึ่ง)มีเหตุผลคือ มีการโอนพาหนะ , เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ฯ จากความรับผิดชอบจากหน่วยหนึ่งไปอยู่กับอีกหน่วยหนึ่ง และ เหตุผลอื่น ๆ ที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
การปฏิบัติของหน่วย ให้หน่วยเสนอหน่วยต้นสังกัดผ่านฝ่ายอำนวยการเพื่อพิจารณาเสนอ พธ.ทร. ผ่านกองเชื้อเพลิง ขออนุมัติโอนอัตรา ๔ การขออนุมัติกำหนดอัตราน้ำมัน ฯ สำหรับถังใช้การเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง และยานพาหนะ หรือ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงมี่มีลักษณะการใช้งานฉุกเฉินหรือต้องเตรียมการไว้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น: