วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือเครื่องหมายแห่งพระเกียรติยศ




เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือเครื่องหมายแห่งพระเกียรติยศ

ครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ที่พระมหากษัตริย์
ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วน
พระองค์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงาม
ความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน
          ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่าเป็น
ผู้มีเกียรติ เป็นศิริมงคล และเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นที่จะยึดถือปฎิบัติตามให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
ยิ่งขึ้นต่อไป


































ไม่มีความคิดเห็น: