วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การขอพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

การขอพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์็ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน โดยมีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือเป็นการกระทำที่ฝ่าอันตราย หรือเสี่ยงอันตราย อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สิน เพื่อสาธารณประโยชน์ (บริจาคในนามตนเอง และทรัพย์สินดังกล่าว ไม่เคยเสนอขอพระราชทานฯ ตามกฎหมายอื่น)
ไม่มีความคิดเห็น: