วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘


๑. กองทหารเกียรติยศจัดสำหรับ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒. สมเด็จพระบรมราชินี
๓. สมเด็จพระบรมราชชนนี ๔. รัชทายาท
๕. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ๖. นายกรัฐมนตรี
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชากาทหารอากาศ
๙.ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แลแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาล
๑๐. พระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณความดี แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
๑๑. ศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจำการ
๑๒. ธงชัยเฉลิมพล
๒. กองทหารเกียรติยศสำหรับบุคคลตามความใน ๑ ถึง ๑๐ ให้จัดกำลัง ๑ กองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว และแตรวง (ถ้ามี)
๓. สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาทและประมุขรัฐต่างประเทศ ให้มีธงชันเฉลิมพลประจำกองทหารเกียรติยศด้วย
๔. สำหรับศพนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศ ขึ้นไปให้จัด ๑ กองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว และแตรวง(ถ้ามี)
๕. สำหรับศพนายทหารชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศ ขึ้นไปให้จัด กำลัง กึ่งกองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: