วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เครื่องมือยกขนพัสดุ

 เครื่องมือยกขน

ข้อ ๑ เครื่องมือยกขน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายพัสดุ ทำให้ประหยัด แรงงาน เวลาและค่าใช้จ่าย
ข้อ ๒ การยกขนคือ การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่เก็บและยกขึ้นบรรทุกยานพาหนะ หรือยกลง
ข้อ ๓ ประเภทของเครื่องมือยกขนแบ่งได้ ๒ วิธี คือ

๑ แบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ มี ๓ ชนิด คือ

๑ ชนิดเคลื่อนที่ คือ ยกขนได้ไกล เช่น รถยนต์

๒ ชนิดกึ่งเคลื่อนที ยกได้ขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ได้แก่ รถปั้นจั่น รางเลื่อน และ

๓ ชนิดอยู่กับที่ คือ สร้างติดกับที่ เช่น ลิฟท์
๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องกำเนิดกำลัง มี ๓ ชนิด คือ กำลังพายใน กำลังภายนอก และอาศัยแรงดึงดูด เช่นลางเลื่อนข้อ ๔ การเลือกใช้เครื่องมือยกขน มี ๔ แบบ คือ
๑ เลือกใช้โดยยึดถือพันธกิจหลัก เช่น ลางเลื่อน
๒ เลือกประเภทมีกำลังในตัว คือ ปั้นจั่น, รถพ่วง ,รถยกของ ใช้ระยะไม่เกิน ๔๐๐ ฟุต รถลากจูงประกอบรถพ่วง
๓ เลือกที่ใช้มือ คือ รถเข็น ๒ , ๔ ล้อ
๔ เลือกตามลักษณะพื้นผิวการเก็บรักษาคือ การรับน้ำหนัก โครงสร้าง ผิวพื้น ประโยชน์ ประเภทและลักษณะ

ข้อ ๕ หลักการใช้เครื่องมือยกขน คือพิจารณาให้เกิดประโยชน์และประหยัด ที่สุดมีแนวทางการใช้คือ
๑ ยกขนให้น้อยที่สุด

๒ ใช้วิธีการและเครื่องช่วยมาตรฐาน

๓ ใช้เครื่องยกขนที่ใช้ได้หลายทาง
๔ ใช้เครื่องมือพิเศษให้น้อยที่สุด

๕ เอาปริมาณเป็นตัวกำหนดวิธียกขน ๖ วางแผนล่วงหน้า
๗ระยะทางและจำนวนครั้งให้น้อยที่สุด ๘ ใช้เครื่องมือตามขีดความสามารถ ๙ วิเคราะห์หาและกำหนดวิธีการใช้
๑๐ ยกขนให้เต็มความสามารถ ๑๑ ใช้เครื่องช่วยให้เหมาะแก่พัสดุ ๑๒ ยกขนเป็นเส้นตรง ๑๓ ปฏิบัติตามแผน
๑๔ ใช้เครื่องมือที่ใช้มือให้มากที่สุด และ ๑๔ พยายามให้เคลื่อนที่ใน ทางราบให้มากที่สุด
ข้อ ๖ เครื่องมือยกขนทีใช้ในคลัง มี ๓ ชนิดคือ
๑ รถเข็นด้วยมือ ๒ รถฉุดและรถพ่วง ๓ รถโฟคลิฟ ขนาด ๔พันปอนด์ใช้ช่องทาง ๑๐ ฟุต ๖ พันใช้ ๑๑ ฟุต
ข้อ ๗ ประโยชน์ ของรถโฟคลิฟ คือ ขนย้ายของที่มีน้ำหนักหรือขนาดรูปร่างต่างกัน ดีกว่าใช้แรงคน ทำการซ้อนสูงได้ป้องกันความเสียหายพัสดุให้น้อยลง ทุ่นเวลาและลดค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้ต้องชำนาญ และพื้นที่ต้องเรียบ และแข็งแรงพอ

ไม่มีความคิดเห็น: