วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 10

๑๔๖. ส่วนเรือดำน้ำให้ตรึงติดไว้กับตัวเรือทั้งสองข้าง ค่อนทางหัวเรือเหนือแนวน้ำขณะลอยลำเต็มที
๑๔๗. ชื่อเรือที่มีระวางขับน้ำปกติต่ำกว่า ๑๕๐ ตันลงมา ให้เขียนด้วยสีขาวทั้งสองข้าง ตอนหัวเรือตรงกึ่งกลางระหว่างแนวน้ำกับแนวกราบเรือ
๑๔๘. การติดป้ายชื่อเรือ ที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ ๑๐๐ ตันขึ้นไป และเรือประเภทเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่ข้างสะพานเดินเรือทั้งสองกราบ เป็นภาษาไทยอยู่ด้านบนและภาษาอังกฤษอยู่ด่านล่าง ลักษณะของป้ายชื่อเรือให้เป็นไปตามที่กองเรือยุทธการกำหนด
๑๔๙. การเขียนหมายเลข ให้ใช้ตัวเลขอาระบิค
๑๕๐.ให้สิทธิทหารนอกประจำการนี้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญชัยสมรภูมิ แต่งเครื่องแบบได้
๑๕๑. เมื่อผู้ใดที่กรณีต้องส่งเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญชันสมรภูมิคืน ให้กองทัพต้นสังกัดเรียกเครื่องแบบทหารที่ได้จ่ายไปคืนเสียด้วย
๑๕๒. เมื่อผู้ใดฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของทหาร หรือกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่เกียรติของทหาร หรือเมื่อทางราชการเห็นว่าไม่สมควรจะให้แต่งเครื่องแบบทหารต่อไปให้กองทัพต้นสังกัดจัดการเรียกเครื่องแบบทหารที่จ่ายให้ไปคืน
๑๕๓. ทหารที่ได้รับจ่ายเครื่องแบบทหาร ถึงแก่กรรม ไม่ต้องเรียกเครื่องแบบคืน ให้ทายาทของผู้นั้นรักษาไว้เป็นที่ระลึก
๑๕๔. ทหารหน่วยเรือ หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนประจำการ ที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในเรือหลวงที่เป็นเรือประจำการ
๑๕๕. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง หมายความว่า เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ
๑๕๖. ให้ทหารหน่วยเรือได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนตามอัตรา ดังต่อไปนี้
๑. นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๑,๓๕๐.-บาท
๒. นายทหารประทวน เดือนละ ๑,๒๐๐.- บาท
๑๕๗. ทหารหน่วยเรือที่ไปราชการที่มิได้เป็นการปฏิบัติการในเรือ หรือลาเกิน ๑๕ วัน ใน ๑ เดือน ให้ตัดเงินเพิ่มประจำตำแหน่งตามจำนวนวันที่ไปราชการ หรือลาในเดือนนั้น
๑๕๘.ข้าราชการทหารผู้มีคุณวุฒิทางภาษามลายู ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ใช้ภาษามลายูและมีหน้าที่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายูเรียกโดยย่อว่าเงิน “พ.ภ.ม.”
๑๕๙. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษามลายู ที่มีระยะเวลาในการอบรมตามหลีกสูตรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ชั่วโมง ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายูเดือนละ ๑๒๕ บาท
๑๖๐. เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ตั้งตามชื่อจังหวัดชายทะเล
๑๖๑. หลักเกณฑ์การนับจำนวนปีที่รับราชการ ให้นับเป็นปี เศษของปีไม่น้อยกว่า ๘ เดือนให้นับเป็นหนึ่งปี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
๑๖๒. การนับปัดเศษให้กระทำได้เฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ในระดับ ป. ๑ และ ระดับ น.๑ เท่านั้น
๑๖๓.ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือนไม่ให้นับเวลาที่ติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นเวลารับราชการ
๑๖๔. ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการและทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ โดยจ่ายเงินรายเดือนระหว่างพักราชการให้ครั้งหนึ่ง ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นเพียงครั้งหนึ่งด้วย
๑๖๕. ผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอัตราเพราะมีความผิดใน ครึ่งปีใด (ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน หรือครึ่งปีหลัง ๑ ตุลาคม) ให้งดนับเวลาในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้น ในจำนวนปีรับราชการและปีการครองยศ และให้ระงับการขอเลื่อนยศหรือพระราชทานยศในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ๑๖๖.ความผิด หมายความว่า ความผิดอันเนื่องจากมีความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะหรือนำความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่ผู้บังคับบัญชา ถูกลงทัณฑ์หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีเห็นควรไม่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ และรวมถึงเพราะมีความผิดในคดีอาญา เว้นควาสมผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

ไม่มีความคิดเห็น: