วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 6)

ข้อ ๕๑ คลังใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ ๕๐ จำนวน ๒ ข้อคือ
๑ การสั่งจ่ายพัสดุในอัตราหรือเกณฑ์การจ่าย
๒ การจ่ายยืมและรับฝาก
ข้อ ๕๒ คลังสาขามีหน้าที่และความรับผิดชอบพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ๑๒ ข้อ คือ
๑ การปฏิบัติงานของคลังตามภารกิจที่หน่วยเทคนิคกำหนด
๒ การรักษาปริมาณพัสดุคงคลังให้มีจำนวนตามระเบียบเวลาที่กำหนดและการเสนอแนะความต้องการเพื่อให้มีปริมาณพัสดุคงคลังที่เหมาะสม
๓ การจัดเก็บและระวังรักษาพัสดุให้คงสภาพและพร้อมจ่ายเสมอ
๔ การจัดทำแผนผังการเก็บพัสดุภายในคลัง
๕ การพิจารณาจำนวนสั่งจ่าย
๖ การเสนอแนะเกณฑ์การจ่าย
๗ การจ่ายยืมและรับฝาก
๘ การจัดทำหีบห่อและการรับส่งพัสดุ
๙ การเสนอแนะพัสดุที่ควรจำหน่าย
๑๐ จัดหาพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑ การรายงานข้อขัดข้องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุง
๑๒ ส่งสำเนาการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๔๒ ให้คลังใหญ่ทราบ
ข้อ ๕๓ คลังสาขามีอำนาจในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ ๕๒ จำนวน ๒ ข้อ คือ
๑. การสั่งจ่ายพัสดุในอัตรา หรือเกณฑ์การจ่าย
๒ การจ่ายยืม และรับฝาก
ข้อ ๕๔ คลังย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ๘ ข้อ คือ
๑ การปฏิบัติงานของคลังให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามภารกิจที่กำหนด
๒ การเบิกรับพัสดุตามเกณฑ์ที่หน่วยเทคนิคกำหนด
๓ การจ่ายพัสดุตามความเหมาะสมที่หน่วยใช้ขอเบิก
๔ การเสนอแนะการปรับปรุงอัตราหรือเกณฑ์การจ่ายให้มีจำนวนเพียงพอในการใช้ราชการ
๕ การเก็บรักษาพัสดุ และทำบัญชีพัสดุให้ถูกต้องอยู่เสมอ
๖ จัดหาพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
๗ การรายงานข้อขัดข้องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุง
๘ ส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๔๒ ให้คลังสาขาหรือคลังใหญ่ทราบ

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๕ คลังพัสดุอากาศยาย เป็นคลังใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยังไม่มีหน่วยเทคนิคใดรับผิดชอบ ให้ ศกล.ฐท.สส.มีหน้าที่รับผิดชอบคลังพัสดุอากาศยานและบริหารงานพัสดุสายอากาศยาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิค ในเรื่อง เสนองบประมาณ การจัดหา ควบคุม แจกจ่าย ยกเว้น การจำหน่าย และ กำหนดหลักการออกคำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการเก็บรักษา กำหนดอัตราและเกณฑ์การจ่าย การสั่งจ่าย การตรวจสภาพคลัง และ กำหนดภารกิจย่อยให้คลังต่าง ๆ และให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามหน้าที่คลังใหญ่
ให้ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานซ่อมบำรุง รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ด้านอากาศยานของ ทร. โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิคในเรื่อง การวิจัยพัฒนา การออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะ การจัดทำรายการพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจำหน่าย กำหนดหลักการ ออกคำแนะนำและ คู่มือ
การใช้ และการเก็บรักษา กำหนดคำแนะนำและหลักเกณฑ์การซ่อมบำรุง การตรวจสภาพคลัง และให้มีฐานะเป็นคลังสาขา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามหน้าที่คลังสาขา

ไม่มีความคิดเห็น: