วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ ตอน 5

มาตรการควบคุมโดยทั่วไป โดยอาศัยการตรวจเป็นหลัก คือ การตรวจเมื่อรับพัสดุ คือตรวจด้วยสายตา การตรวจขณะเก็บรักษา โดยเจ้าหน้าที่ ฯ และตรวจขณะจ่าย คือ ตรวจพัสดุและตรวจยานพาหนะที่ใช้บรรทุกด้วย , การตรวจเสบียงใช้แสงสว่างตรวจหาแมลง , การตรวจผลิตภัณฑ์ด้ายทอ ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดไอระเหย , การตรวจผลิตภัณฑ์จากไม้ ดูตามช่องและรอยแตก , การตรวจเครื่องใช้ประจำบ้าน ให้ตรวจอย่างถี่ถ้วนและให้ใช้ยาป้องกันแมลง พื้นที่เก็บใช้ยาฆ่าแมลงชนิดผง
๓ มาตรการควบคุมแมลง คือ
๑การควบคุมอุณหภูมิ ถ้า ๔๐ ถึง ๕๐องศา แมลงจะหยุดการเจริญเติมโต และจะตายเมื่อ ต่ำกว่า ๓๐ องศา
๒ การอบหรือรมควัน จะได้ผล เมื่ออุณหภูมิ๖๐ องศา
๓ การฉีดยาฆ่าแมลง คือ ฉีกทิ้งไว้ใช้ยาชนิดผง หวังผลระยะยาว ๓ - ๙๐ วันใช้ตัวยาผสมดีดีทีไม่น้อยกว่า ๗๕% ฉีดถูกตัว ลำลายโดยเฉพาะ ใช้ยาผสมดีดีที ๑๐๐% และลีนเดน ๒% และการจุ่ม ให้จุ่มในดีดีที ลีนเดนหรือเบนซินเฮกซาครอไรด์ ๓ นาทีหรือมากกว่า
๔ มาตรการคาบคุมหนู คือ กำจัดอาหารและรัง ป้องกันการเข้า ให้ปิดช่อง ขนาด ๑/๔นิ้วขึ้นไปและสูงไม่เกิน ๔ ฟุต การเบือ และการใช้กับดัก

ไม่มีความคิดเห็น: