วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ. ๒๕๑๐
๑. ห้ามข้าราชการกลาโหมประจำการ ลูกจ้าง และคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมือง เข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุม ฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใด ที่มิใช่เป็นของทางราชการทหาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
๒. ข้าราชการกลาโหมประจำการ ลูกจ้าง และคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมนอกจากข้าราชการการเมืองผู้ใดมาความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุมฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยายไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร หรือองค์การใด ที่มิใช่เป็นของทางราชการทหารให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เอรับอนุญาตก่อน และถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ ให้เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว กระทรวงกลาโหมจะได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓. ข้าราชการกลาโหมประจำการ ลูกจ้างและคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมือง มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนโดยใช้เวลานอกราชการ หรืออาจใช้เวลาในราชการเพียงบางส่วนไปศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าศึกษารวมกันอยู่หลายคนและในการศึกษานั้นมิได้เป็นเพราะได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว แล้วแต่กรณี เพื่อรับอนุญาตก่อน
๔. การพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในการอนุญาต ให้ถือหลักเกณฑ์สำหรับประกอบการพิจารณาอังต่อไปนี้
๑. การอนุญาตนั้นจะไม่เป็นเหตุกระทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือบกพร่องแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒. สมาคม สโมสร องค์การ หรือสถานศึกษานั้น เหมาะสมแก่เกียรติของทหาร

ไม่มีความคิดเห็น: