วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 3)

หมวด ๔ พัสดุคงคลัง
ข้อ ๒๒ พัสดุคงคลัง คือพัสดุดังนี้
๑ พัสดุสำคัญที่สุด
๒ พัสดุใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมสร้าง
๓ พัสดุที่ใช้เป็นประจำในราชการกองทัพเรือ
๔ พัสดุประจำกาย
ข้อ ๒๓ ปริมาณพัสดุคงคลังให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๑ คลังใหญ่ ยามปกติ ถือเกณฑ์ มีพอจ่ายได้ตลอดเวลาอย่าต่อเนื่อง ไม่ปกติ ให้มีพอใช้ตลอดภารกิจตามแผน
๒ คลังสาขา ถือเกณฑ์ ตามปริมาณสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาที่หน่วยเทคนิคกำหนด
๓ คลังย่อย ถือเกณฑ์พอใช้ตามที่หน่วยเทคนิคกำหนด

ข้อ ๒๔ ปริมาณเบิกจ่ายพัสดุคงคลัง แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะคือ
๑ ตามอัตรา ๒ ตามโครงการ ๓ ตามกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๕ ปริมาณการเบิกจ่ายพัสดุตามอัตรา คือ จำนวนพัสดุตามเกณฑ์ ที่ ทร. อนุมัติหรือหน่วยเทคนิคกำหนดให้แต่ละหน่วยเบิกใช้งานประจำ
ข้อ ๒๖ ปริมาณการเบิกจ่ายพัสดุตามโครงการ คือจำนวนพัสดุที่ ทร. อนุมัติให้หน่วยเบิกใช้ตามโครงการหรือแผน
ข้อ ๒๗ ปริมาณการใช้พัสดุตามกรณีพิเศษ คือ จำนวนพัสดุที่ ทร.อนุมัติให้หน่วยเบิกใช้งานที่จำเป็นและเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงมาก่อน

หมวด ๕ การจัดหา
ข้อ ๒๘ การจัดหาทำได้ตามลักษณะต่าง ๆ ๖ ลักษณะ ดังนี้
๑ การจัดซื้อและการจ้าง
๒ การจัดทำเอง
๓ การโอนหรือการแลกเปลี่ยน
๔ การเช่า
๕ การดัดแปลง
๖ การได้รับความช่วยเหลือ
ข้อ ๒๙ การจัดซื้อและการจ้าง ให้ทำตามระเบียบสำนัก ฯ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งเกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๐ การจัดทำเอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก ฯ พัสดุที ทร.จัดทำขึ้นเองได้ให้ใช้ก่อน ก่อนการจัดซื้อ จ้าง เช่า
ข้อ ๓๑ การโอนและการแลกเปลี่ยน ให้ทำตามระเบียบสำนัก ฯ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๒ การเช่า ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก ฯ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๓ การดัดแปลง พัสดุที่เหลือใช้ ล้าสมัย เสื่อมสภาพ ชำรุดจนใช้ราชการไม่ได้ ที่จำหน่ายบัญชีแล้วถ้าดัดแปลงเป็นพัสดุใช้ในกิจการอื่น ๆ ได้ให้ขออนุมัติดัดแปลงเพื่อจ่ายใช้ราชการต่อไป
ข้อ ๓๔ การได้รับการช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการช่วยเหลือนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: