วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ ตอน 3

ข้อ ๘ ระบบการแจ้งที่เก็บ คือ การกำหนดส่วนต่าง ๆ ภายในคลัง มี ๕ ข้อ คือ
๑ ส่วน คือ พื้นที่แบ่งย่อยภายในคลังปกติความกว้างยาวจะเท่ากับระยะห่างคือ เสาถึง เสา กำหนดลำดับเป็นตัวอักษร
๒ ห้องพื้นที่ คือ พื้นที่ย่อยภายในส่วน กำหนดลำดับเป็นตัวอักษร
๓ แถว คือ แบ่งพื้นที่ย่อยเป็นแนวตามความยาว กว้าง ของอาคาร เป็นแถวยาวและแถวขวาง
แถวยาว ลำดับตัวเลข ๑ ถึง ๕๐ และ แถวขวาง ๕๑ ขึ้นไป เรียงลำดับจากซ้าย ไป ขวา
๔ กอง เป็นจุดตั้งของพัสดุ เป็นตัวเลขเดียวกับแถวยาวหรือแถวขวาง
๕ ชั้น คือ แต่ละชั้นของชั้นเก็บของ
การแจ้งที่เก็บมีความมุ่งหมายเพื่อเก็บความสะดวกและแน่นอนรวดเร็วในการค้นหา มีหมายเลขแสดงจุดที่เก็บ ๓ หมู่ หมู่ละ ๓ ตำแหน่ง รวม ๙ ตำแหน่ง คือ

OOO OOO OOO

คืออาคาร และ ชั้นของอาคาร หมายเลขแถว หมายเลขชั้นของกอง และ หมายเลขกอง

ไม่มีความคิดเห็น: