วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร 2

๑๐. นายทหารกองหนุน จะออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุญาต และให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมแจ้งเรื่องการอนุญาตนั้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบด้วย
๑๑. นายทหารกองหนุน จะอุปสมบทต้องยื่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้วเสนอตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๒. นายทหารกองหนุน จะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ไม่เกินกำหนดอายุ ดังนี้
นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ ครบ ๔๕ ปี
พันตรี พันโท หรือ นาวาตรี นาวาโท หรือนาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท ครบ ๕๐ ปี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกำหนดนี้ คงอยู่ในประเภทกองหนุนต่อไปเป็นพิเศษได้ แต่อายุต้องไม่เกิน ๕๕ ปี
พันเอก หรือนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ครบ ๕๕ ปี
๑๓. นายทหารนอกราชการ คือนายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้
๑๔. เมื่อมีราชการสงคราม หรือประกาศระดมพล หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ในเขตซึ่งตนตั้งภูมิลำเนาอยู่แม้จะไม่ได้รับคำสั่งเรียกร้องประการใด นายทหารนอกราชการก็ต้องไปรายงานตนยังที่ว่าการหน่วยที่ตนสังกัดโดยเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: