วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยเหล่าทหาร ๒๕๒๘

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเหล่าทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
--------------------------
๑. ทหารบก จำแนกเป็น ๑๗ เหล่า คือ
๑. เหล่าทหารราบ ๒. เหล่าทหารม้า
๓. เหล่าทหารปืนใหญ่ ๔. เหล่าทหารช่าง
๕. เหล่าทหารสื่อสาร ๖. เหล่าทหารขนส่ง
๗. เหล่าทหารสรรพาวุธ ๘. เหล่าทหารพลาธิการ
๙. เหล่าทหารสารวัตร ๑๐. เหล่าทหารสารบรรณ
๑๑. เหล่าทหารการเงิน ๑๒. เหล่าทหารพระธรรมนูญ
๑๓. เหล่าทหารแพทย์ ๑๔. เหล่าทหารแผนที่
๑๕. เหล่าทหารการสัตว์ ๑๖. เหล่าทหารดุริยางค์
๑๗ เหล่าทหารการข่าว

๒. ทหารเรือจำแนกเป็น ๔ พรรค ดังนี้
๑. พรรคนาวิน มี ๑๐ เหล่า
๑. เหล่าทหารการปืน ๒. เหล่าทหารอาวุธใต้น้ำ
๓. เหล่าทหารสามัญ ๔. เหล่าทหารสัญญาณ
๕. เหล่าทหารอุทกศาสตร์ ๖. เหล่าทหารขนส่ง
๗. เหล่าทหารสรรพาวะ ๘. เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา
๙. เหล่าทหารสารวัตร ๑๐. เหล่าทหารการข่าว
๒. พรรคกลิน มี ๒ เหล่า คือ
๑. เหล่าทหารเครื่องกล ๒. เหล่าทหารไฟฟ้า
๓. พรรคนาวิกโยธิน มี ๔ เหล่า คือ
๑. เหล่าทหารราบ ๒. เหล่าทหารปืนใหญ่
๓. เหล่าทหารช่าง ๔. เหล่าทหารสื่อสาร
๔. พรรคพิเศษ มี ๘ เหล่า คือ
๑. เหล่าทหารสารบรรณ ๒. เหล่าทหารพลาธิการ
๓. เหล่าทหารการเงิน ๔. เหล่าทหารพระธรรมนูญ
๕. เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ๖. เหล่าทหารวิทยาศาสตร์
๗. เหล่าทหารดุริยางค์ ๘. เหล่าทหารแพทย์

๓. ทหารอากาศ จำแนกเป็น ๒๓ เหล่า คือ
๑. เหล่าทหารนักบิน ๒. เหล่าทหารต้นหน
๓. เหล่าทหารตรวจการณ์ ๔. เหล่าทหารทิ้งระเบิด
๕. เหล่าทหารสื่อสาร ๖. เหล่าทหารสรรพาวุธ
๗. เหล่าทหารอากาศโยธิน ๘. เหล่าทหารขนส่ง
๙. เหล่าทหารสารวัตร ๑๐. เหล่าทหารช่างอากาศ
๑๑. เหล่าทหารพลาธิการ ๑๒. เหล่าทหารช่างโยธา
๑๓. เหล่าทหารแผนที่ ๑๔. เหล่าทหารอุตุ
๑๕. เหล่าทหารถ่ายรูป ๑๖. เหล่าทหารการเงิน
๑๗. เหล่าทหารพระธรรมนูญ ๑๘. เหล่าทหารดุริยางค์
๑๙. เหล่าทหารสารบรรณ ๒๐. เหล่าทหารแพทย์
๒๑. เหล่าทหารพลร่ม ๒๒.เหล่าทหารพัสดุ
๒๓. เหล่าทหารวิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ไม่มีความคิดเห็น: