วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับทหารขาดหนีราชการ

ย่อข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๘
-------------------------------------
๑. “ทหาร” หมายความว่า ทหารกองประจำการตามกฎหมาย ว่าด้วยราชการทหาร
๒. “ทัณฑ์” หมายความว่า ทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
๓. “ในเวลาไม่ปกติ” หมายความว่า ในเวลาที่มี การรบ สถานะสงครามหรือประกาศใช้กฎอันการศึก
๔. “ในเวลาปกติ” หมายความว่า เวลาอื่นที่มิได้มีการรบ สถานะสงครามหรือประกาศใช้กฎอันการศึก
๕. “ขาดราชการ” หมายความว่า ขาดจากหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้
๑. ขาดไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู หรือ
๒. ขาดไม่ถึง ๓ วัน ในเวลาไม่ปกติ หรือ
๓. ขาดโดยมิได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นกำหนดอนุญาตลาในเวลาปกติยังไม่ถึง ๑๕ วัน
๖. “หนีราชการ” หมายคงวามว่า ขาดจากหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้
๑. ขาด ๒๔ ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู หรือ
๒. ขาด ๓ วัน ในเวลาไม่ปกติ หรือ
๓. ขาดโดยมิได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นกำหนดอนุญาตลาในเวลาปกติ ๑๕ วัน หรือ
๔. ขาดโดยเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการ ตามคำสั่งให้เคลื่อนกำลัง ทหารทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไปจากที่ตั้ง หรือคำสั่งเรียกระดมพล
๗. การนับครั้งขาดราชการหรือหนีราชการ และการคำนวณวันลงทัณฑ์ ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๑. ถ้าหนีราชการให้นับครั้งเฉพาะในการหนีราชการ
๒. ถ้าขาดราชการให้นับครั้งที่หนีราชการรวมกับครั้งที่ขาดราชการด้วย
๓. การขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ในเวลาปกติ ไม่ให้นับเป็นครั้งและไม่ต้องลงทัณฑ์ตามข้อบังคับนี้
๔. การคำนวณวันลงทัณฑ์ ถ้ามีเศษของวันให้ตัดออก
๘. ทหารซึ่งขาดราชการหรือหนีราชการในเวลาปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังนี้
๑. ขาดราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ ทำทัณฑ์กรรมไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังกึ่งจำนวนวันที่ขาดราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังเท่าจำนวนวันที่ขาดราชการ
๒. หนีราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ จำขัง ๑ ใน ๔ ของจำนวนวันที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๒ จำขัง ก่ำจำนวนวันที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป จำขังเท่าจำนวนวันที่หนีราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: