วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 2)

ข้อ ๑๒ การจัดหมวด ประเภท และรายการพัสดุ จัดดังนี้
๑ หมวด คือชื่อรวมของพัสดุที่จัดอยู่ในจำพวกเดียวกัน ๒ ประเภทคือ ชื่อส่วนย่อยของหมวดลงไป

ข้อ ๑๓ พัสดุที่ใช้ในกองทัพเรือแบ่งออกเป็น ๙๙ หมวด (มีแก้ไขฉบับที่ ๔ ปี๓๖ ข้อ ๑๓ กระสุนและวัตถุระเบิด)

ข้อ ๑๔ พัสดุตามข้อ ๑๓ คือ จากหมวดแล้วแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม ผนวก ข.
ข้อ ๑๕ พัสดุตามข้อ ๑๔ คือ จากประเภทแล้วแบ่งออกเป็น รายการต่าง ๆที่หน่วยเทคนิครับผิดชอบกำหนด
ข้อ ๑๖ เพื่อให้เรียกหน่วยนับพัสดุเป็นไปในทางเดียวกันให้หน่วยเทคนิคกำหนดชื่อเรียกหน่วยนับแต่ละรายการของพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตาม ผนวก ค. เช่น กุรุส ชื่อย่อ กรส. , กรวย ชื่อย่อ กรย. , ตันสั้น (๒๐๐๐ปอนด์) ตส.

หมวด ๓ คลังพัสดุ
ข้อ ๑๗ คลังพัสดุแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ตามความสำคัญคือ
๑ คลังใหญ่
๒ คลังสาขา
๓ คลังย่อย
ข้อ ๑๘ คลังใหญ่ คือคลังของหน่วยเทคนิค มี ๑๑ คลัง (ข้อ ๑๑ แก้ไขฉบับที่ ๔ ปี ๓๖)
๑ คลังพลาธิการ
๒ คลังพัสดุช่าง
๓ คลังเครื่องสรรพาวุธ
๔ คลังเวชบริภัณฑ์
๕ คลังเครื่องมือเดินเรือและอุตินิยมวิทยา
๖ คลังวิทยาศาสตร์
๗ คลังเครื่องช่วยการศึกษา
๘ คลังพัสดุการขนส่ง
๙ คลังพัสดุช่างโยธา
๑๐ คลังอิเล็กทรอนิกส์
๑๑ คลังพัสดุอากาศยาน

ข้อ ๑๙ คลังสาขา คือคลังของฐานทัพเรือสถานีเรือ คือ
๑ พื้นที่ ฐท.สส. มี คลัง ศลก.ฐท.สส., คลังเวชบริภัณฑ์ รพ.อาภากรฯ คลังฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
๒ คลังฐานทัพเรือสงขลา ฐท.สส.
๓ คลังฐานทัพเรือพังงา ฐท.พง.
ข้อ ๒๐ คลังย่อย คือคลังประจำหน่วยต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ ยกเว้น คลังใหญ่ และ คลังย่อย
ข้อ ๒๑ คลังพัสดุทุกระดับมีภารกิจ คือ การจัดหา สะสม เก็บรักษา เบิก จ่าย จัดส่ง จำหน่าย ยืม ให้ยืม ฝาก รับฝาก คืนและรับคืน ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและต้องควบคุมบัญชีพัสดุ จัดระเบียบการจัดจัดเก็บ ตรวจสอบ ดูแลรักษาให้คงสภาพ และให้มีจำนวนเพียงพอในการใช้ราชการตามความจำเป็นและประหยัด
คลังใหญ่ มีภารกิจดังกล่าวในข้อ ๒๑ ตามประเภทพัสดุตามผนวก ข. ส่วนคลังสาขาและคลังย่อย ให้มีพัสดุประเภทที่จำเป็นต้องจ่าย และ คลังศูนย์ส่งกำลัง มีภารกิจในฐานะคลังสาขากของพัสดุทุกประเภท เว้น เครื่องสรรพาวุธเครื่องเวชบริภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น: