วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 7)

คลังใหญ่มีทั้งหมด ๑๑ คลัง คือ
๑ คลังพลาธิการ
๒ คลังพัสดุการช่าง
๓ คลังเครื่องสรรพาวุธ
๔ คลังเวชบริภัณฑ์
๕ คลัง เครื่องมือเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา
๖ คลังวิทยาศาสตร์
๗ คลังเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา
๘ คลังพัสดุการขนส่ง
๙ คลังพัสดุช่างโยธา
๑๐ คลังอิเล็กทรอนิกส์
๑๑ คลังพัสดุอากาศยาน
เนื่องจากมีพัสดุบางประเภทมีคลังใหญ่หลายคลังร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นจึงแบ่งขอบเขตความรับ ผิดชอบแบ่งแยกตามภารกิจของคลังใหญ่ดังนี้ มี ๔ ข้อคือ
๑ คลังพัสดุช่าง รับผิดชอบเฉพาะพัสดุที่เกี่ยวกับเรือ รถรบ และยานพาหนะลำเลียงขนส่งทางน้ำ
๒ คลังพัสดุการขนส่ง รับผิดชอบเฉพาะพัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะลำเลียงขนส่งทางบก ยกเว้น รถรบ
๓ คลังพัสดุช่างโยธา รับผิดชอบเฉพาะพัสดุที่ใช้ในเครื่องทุ่นแรงงานบกและงานสายช่างโยธา
๔ คลังพัสดุอากาศยาน รับผิดชอบเฉพาะพัสดุที่เกี่ยวกับอากาศยาน และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับอากาศยาน ตลอดจนเครื่องใช้ประจำตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอากาศ ยกเว้น สรรพาวุธ

ไม่มีความคิดเห็น: