วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 4)

หมวด ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ข้อ ๓๕ ให้คลังทุกคลังจัดทำบัญชีเกี่ยวกับพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องและทันเวลาอยู่เสมอ
ข้อ ๓๖ การเบิกพัสดุ
๑ ผู้ใช้เบิกจากคลังย่อย และเบิกได้เท่าที่จำเป็น
๒ คลังย่อยเบิกจากคลังสาขา ไม่มีคลังสาขาให้เบิกจากคลังใหญ่ เบิกตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓ คลังสาขาเบิกจากคลังใหญ่ เบิกตามเกณฑ์ปริมาณสูงสุด และต่ำสุด ในระยะเวลาที่กำหนด
๔คลังใหญ่ เสนอความต้องการพัสดุที่รับผิดชอบต่อหน่วยเทคนิค เพื่อดำเนินการจัดหา
๕หน่วยใดที่ได้รับอนุมัติอัตราตามโครงการหรือกรณีพิเศษเบิกจากคลังที่กำหนด ถ้าไม่พอให้ขออนุมัติเพิ่ม
ข้อ ๓๗ การจ่ายพัสดุ
๑ คลังใดได้รับใบเบิกพัสดุที่สั่งจ่ายแล้ว ให้จ่ายให้กับผู้เบิกหรือผู้รับมอบฉันทะ
๒ พัสดุที่เบิกเปลี่ยน ต้องนำพัสดุเดิมส่งคลังก่อนรับพัสดุใหม่ ยกเว้น กรณีจำเป็น
๓ พัสดุที่คลังไม่มีจ่าย ให้รอการจัดหา เมื่อพร้อมจ่ายให้แจ้งผู้เบิกให้ทราบ กรณีไม่พอจ่ายให้คลังพิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อ ๓๘ การฝากและการรับฝาก
๑ คลังที่มีพัสดุจำเป็นต้องใช้จำนวนมาก ไม่สะดวกในการเก็บรักษา ในระยะใดระยะหนึ่งจะนำฝากพัสดุนั้นไว้คลังใดก็ได้
๒ พัสดุที่จะนำมาฝากต้องมีสภาพดีใช้ราชการได้ หากสกปรก ต้องทำความสะอาดก่อนนำฝาก
๓ พัสดุที่ฝากไว้ ผู้รับฝากห้ามนำไปใช้ราชการหรือจ่ายให้กับผู้อื่นนอกจาผู้ฝากหรือผู้ฝากสั่งจ่าย
๔ การรับฝากพัสดุที่ได้จากการจัดหา เจ้าหน้าที่รับและขนส่งประจำคลัง หรือหน่วยเป็นผู้รับฝาก เมื่อตรวจรับแล้วให้ส่งไปยังที่เก็บพัสดุ เว้นพัสดุที่จัดหาแล้วให้ส่งหรือติดตั้งให้หน่วยโดยตรง
ข้อ ๓๙ กรณีที่มีการจัดส่งพัสดุ ให้ จนท.จัดส่งพัสดุประจำคลังเป็นผู้จัดส่งให้ถึงจุดหมายตามที่ผู้เบิกต้องการโดยให้ ขส.ทร. หรือ ให้ ขนส่งภายนอก ทร. ตามความจำเป็นหรือ จัดส่งเอก
ข้อ ๔๐ การส่งคืนและรับคืนพัสดุ พัสดุในความครอบครองของหน่วยใช้ คลังย่อยหรือคลังสาขอจะต้องส่งคืนคลังที่จ่ายพัสดุนั้นมา คือ
๑ พัสดุที่ยังใช้ราชการได้ เบิกมาผิด เหลือเกินความต้องการ ไม่มีเกณฑ์สะสม หรือได้รับคำสั่งให้ส่งคืน
๒ พัสดุที่ล้าสมัย หมดประโยชน์ หมดอายุ เสื่อมสภาพ ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายบัญชีแล้ว
ข้อ ๔๑ การยืมพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ สำนัก ฯ ตลอดจนข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่หน่วยเบิกไปแล้วอาจเบิกผลักใช้แทนการส่งคืนก็ได้
ข้อ ๔๒ การเก็บรักษา การตรวจสอบ การแจกจ่ายและการจำหน่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก ฯ ในเรื่องการควบคุมและการจำหน่าย ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๓ พัสดุที่เป็นเครื่องสรรพาวุธ นอกจากปฏิบัติตามระเบียบแล้วให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ทร.ว่าด้วยการสรรพาวุธด้วย
ข้อ ๔๔ เพื่อให้พัสดุที่มีอยู่ใน ทร. อยู่ในสภาพใช้งานได้ยืนนาน จึงแบ่งการซ่อมบำรุงเป็น ๓ ระดับคือ
๑ ซ่อมบำรุงระดับหน่วยผู้ใช้ เป็นการปรนนิบัติบำรุง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยผู้ใช้ คือ การตรวจ บริการ หล่อลื่น ปรับแต่ง เปลี่ยนชิ้นส่วยอะไหล่และส่วนประกอบย่อย การซ่อมระดับนี้ให้ทำตามคู่มือหรือคำสั่งหรือรายการที่อนุญาตให้ทำได้
๒ การซ่อมบำรุงระดับหน่วยสนับสนุนหรือระดับกลาง เป็นการซ่อมบำรุงแก้ไขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยที่ได้รับพัสดุไว้ใช้ราชการ เป็นการซ่อมแก้ การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนที่จำเป็นหาไม่ได้ และการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยผู้ใช้การซ่อมระดับนี้ให้ทำตามคู่มือ หรือคำสั่ง หรือรายการที่อนุญาตให้ทำได้
๓ การซ่อมบำรุงระดับโรงงาน เป็นการซ่อมบำรุงแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซ่อมระดับคลังหรือโรงงาน เป็นการซ่อมใหญ่ หรือซ่อมสร้างอย่างสมบูรณ์แก่ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ ส่วนประกอบรองและทั้งหมด การดัดแปลง ทดสอบ การแก้ไขให้ใช้ได้ และการสนับหนุนการซ่อมระดับต่ำกว่า ด้วยการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
ข้อ ๔๕ วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงโดยหน่วยซ่อมบำรุงของ ทร. ให้เป็นไปตามที่หน่วยเทคนิคกำหนด กรณีการจ้างซ่อมให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก ฯ ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: