วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหม ให้ทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
--------------------------------
๑. ข้าราชการทหาร หมายถึง ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๒. ข้าราชการทหารผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวกาว่ากระทำผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการ ระหว่างพิจารณาหรือสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งนั้น
๓. ข้าราชการทหารตำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้สั่ง
๔. ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่ง
๕. เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระทำความผิด และไม่มีมลทินหรือมัวหมองเลย ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับคือชนตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
๖. ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการได้กระทำความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการปฏิบัติดังนี้
๑. ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันสั่งพักราชการ
๒. ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งให้ออกตั่งแต่วันออกคำสั่ง
๗. ในกรณีผู้ถูกสั่งพักราชการมิได้กระทำความผิดแต่ก็มีมลทินมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ แต่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือออกจากราชการตั่งแต่วันที่ออกคำสั่งนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: