วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๒๘ (ตอน 5)

หมวด ๗ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๔๖ หน่วยเทคนิคมีหน้าที่และความรับผิดชอบพัสดุประเภทที่อยู่ในภารกิจของคลังใหญ่ขึ้นตรง ๑๑ ข้อ คือ
๑ การวิจัยและพัฒนา
๒ การออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะ
๓ การจัดทำรายการพัสดุ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
๔ การพิจารณาตกลงใจในความต้องการและเสนองบประมาณ
๕ การจัดหา การแจกจ่าย การ เก็บรักษา การ ควบคุมและการจำหน่าย
๖ กำหนดหลักการ ออกคำแนะนำ และคู่มือการใช้พัสดุ
๗ กำหนดหลักการออกคำแนะนำ แก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการเก็บรักษาพัสดุ
๘ กำหนดอัตราและเกณฑ์การจ่าย ตลอดจนสั่งจ่ายที่เกินอำนาจของคลังใหญ่
๙ การกำหนดคำแนะนำและหลักเกณฑ์การซ่อมบำรุงแต่ละระดับ
๑๐ การตรวจสภาพคลังต่าง ๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม
๑๑ การกำหนดภารกิจย่อยให้คลังต่าง ๆ
ข้อ ๔๗ หน่วยเทคนิคมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อ ๔๖
ข้อ ๔๘ กรมพลาธิการ นอกจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ ๔๖ ในฐานะหน่วยเทคนิคแล้วให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัสดุ ๙ ข้อ คือ
๑ จัดหาพัสดุตามโครงการช่วยเหลือของต่างประเทศ ที่ กองทัพเรือ.มอบหมาย
๒ เป็นศูนย์กลางการควบคุมการจัดทำรายการพัสดุและสมุดรายการพัสดุของ กองทัพเรือ.
๓ เป็นศูนย์รวบรวมและบริการข่าวสารทางพัสดุ
๔ การจัดหาพัสดุให้หน่วยต่าง ๆ ตามที่กองทัพเรือกำหนด
๕ การกำกับการและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง และยุบคลังสาขาหรือคลังย่อยตามนโยบายของกองทัพเรือ
๖ การประสานงานและเสนอแนะวิธีการจัดทำบัญชีพัสดุ การตรวจสอบพัสดุให้ตรงตามบัญชีและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัสดุ
๗ การกำกับการและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ คือ รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๘ การรวบรวมวิธีปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้แล้วให้เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่และอำนวยการให้ จนท.ปฏิบัติตามคู่มือนั้น
๙ การดำเนินการทางวิธีศุลกากรเกี่ยวกับพัสดุของกองทัพเรือที่รับจากต่างประเทศหรือส่งออกนอกประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๙ กรมพลาธิการ นอกจากมีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๔๗ แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๔๘ ด้วย
ข้อ ๕๐ คลังใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบพัสดุในประเภทที่อยู่ในภารกิจของคลัง จำนวน ๑๒ ข้อ คือ
๑ การปฏิบัติงานของคลังให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจที่กำหนด
๒ การเสนอให้จัดหาพัสดุตามรายการที่บางหน่วยต้องการแต่คลังไม่มีจ่ายหรือมีไม่พอจ่าย
๓ การเสนอแนะความต้องการเพื่อให้มีปริมาณพัสดุคงคลังเพียงพอ
๔ การเสนอแนะเกณฑ์การจ่าย
๕ การพิจารณาจำนวนสั่งจ่าย
๖ การจ่ายยืมและรับฝาก
๗ การจัดทำหีบห่อและการรับส่งพัสดุ
๘ การจัดทำแผนผังการเก็บพัสดุภายในคลัง
๙ การจัดเก็บและระวังรักษาพัสดุให้คงสภาพและพร้อมจ่ายเสมอ
๑๐ การเสนอแนะพัสดุที่ควรจำหน่าย
๑๑ จัดหาพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒ การรายงานข้อขัดข้องพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น: