วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ

การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ
บทที่ ๑ การปฏิบัติงานของคลัง
ข้อ ๑ กล่าวทั่วไป คือ การจัดคลังและการเก็บรักษาเป็นหัวใจของคลัง
ข้อ ๒ การจัดคลัง หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติต่อพัสดุ นับตั้งแต่พัสดุเข้าสู่สายการส่งกำลังทหาร ไม่ว่าจะรับมาจากแหล่งผลิต หรือแหล่งอื่นใด รวมทั้ง การจัดการ เก็บรักษา แจกจ่าย จนถึงการจำหน่ายพัสดุออกจากสายการส่งกำลังทางทหาร
๑ warehousing การจัดคลัง คือการรับ เก็บรักษาและจ่ายพัสดุให้ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
๒ shipping การส่งพัสดุ คือ กรรมวิธีในการวางแผนการขนส่ง การยกสิ่งของหรือยุทธภัณฑ์ให้แก่ผู้รับ และการขนส่งจะมีประสิทธิภาพคือผู้ใช้ได้รับพัสดุตรงตามเวลา ตามจำนวน และมีสภาพเรียบร้อย
๓ storage การเก็บรักษาคือ การรวบรวมพัสดุจากแหล่งต่าง ๆ มาครอบครองและป้องกันไว้จนกว่าจะแจกจ่ายออกไป
๔ stowage การเก็บพัสดุ คือ การบรรทุกพัสดุลงในระวางเรือเพื่อนำไปแจกจ่าย และขณะที่อยู่ในเรือจะต้องป้องกันไม้ให้เกิดความเสียหายจนกว่าจะได้แจกจ่ายออกไป
ข้อ ๓ ปัจจัยมูลฐาน การปฏิบัติงานของคลังจะสำเร็จโดยสมบูรณ์ ต้องมีปัจจัยมูลฐาน ๔ ข้อ คือ
๑ พื้นที่ คือ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานพัสดุได้
๒ กำลังพล คือ จนท.ที่ใช้ดำเนินการทั้งหมด
๓ เครื่องมือทุ่นแรง คือ เครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการพัสดุ
๔ การจัดการ คือ การกำหนดวิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อให้สำเร็จในภารกิจ
ข้อ ๔ พันธกิจของคลังพัสดุ ประกอบด้วย ๑๑ ข้อ
๑ การรับ คือกรรมวิธีต่าง ๆ ที่จะต้องทำในการรับพัสดุ ตั้งแต่ได้รับข่าวสารจนถึง การเก็บเข้าคลัง
๒ การตรวจพิสูจน์ คือการตรวจพัสดุต่าง ๆ นั้นดูว่าเป็นพัสดุชนิดใดโดยอาศัยหมายเลขพัสดุ เป็นหลัก
๓ การตรวจสอบ คือ ตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ ความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพัสดุที่ครองครอง
๔ การคัดแยกประเภท คือ การคักแยกประเภทพัสดุที่รับหรือเก็บไว้ว่าเป็นของดี หรือชำรุด ชำรุดซ่อมได้หรือไม่ได้
๕ การเก็บ คือ การวางแผนการจัดวางพัสดุ การใช้พื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในการเก็บ
๖ การป้องกันรักษา คือ การวางแผนและดำเนินการต่าง ๆ ที่จะป้องกันพัสดุไม่ให้เสื่อมเสีย และรักษาให้คงสภาพและคุณสมบัติ ให้พร้อมจ่ายได้ทันที
๗ การสำรวจ คือ กรรมวิธีที่ปฏิบัติต่อพัสดุ เพื่อให้ทราบ ปริมาณพัสดุที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาและตรวจสอบความถูกต้องระหว่างปริมาณที่เก็บและปริมาณทางบัญชี
๘ การเลือกสรร คือเป็นการเลือกจ่ายพัสดุที่รับมาก่อนจ่ายก่อน หมุนเวียนการจ่ายเพื่อให้พัสดุที่เก็บไว้ใหม่อยู่เสมอ
๙ การผูกมัด และการบรรจุหีบห่อ คือ การทำเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายและขนส่ง
๑๐ การทำรายละเอียดประจำพัสดุ ก่อนนำพัสดุเข้าเก็บจะต้องเขียนหมายเลขพัสดุ ชื่อและหน่วยที่จ่ายติดไว้ให้ชัดเจน ยกเว้น พัสดุสำรองคลังเก็บในช่องเก็บพัสดุต่าง ๆ
๑๑ การส่ง คือกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ทำเพื่อส่งพัสดุไปให้หน่วยใช้

ไม่มีความคิดเห็น: