วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 6

๗๔. นักประดาน้ำ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นักประดาน้ำประจำกอง และนักประดาน้ำสำรอง
๗๕. นักประดาน้ำที่เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ปี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๗๖. เวลาทำการของนักประดาน้ำ ในปีหนึ่งให้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ๆ ละ ๖ เดือน ภาคที่ ๑ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ภาคที่ ๒ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ในภาคหนึ่ง ๆ ต้องได้ทำการใต้น้ำ
๗๗. นักประดาน้ำประจำกองไม้น้อยกว่า ๔ ครั้ง และนักประดาน้ำสำรองไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๗๘. การทำการใต้น้ำแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ในน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือในถังความกดซึ่งมีความกดเทียบเท่า การนับระยะเวลาให้นับตั้งแต่เริ่มทำการจากผิวน้ำจนถึงเวลาพ้นจากพื้นท้องทะเลหรือท้องน้ำ
๗๙. การทำการใต้น้ำแต่ละครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมเวลาทำงานได้ ๖๐ นาที ในน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติครบถ้วน ๑ ครั้ง
๘๐.การตัดเงินพิเศษรายเดือนนักประดาน้ำประจำกอง ที่ทำการใต้น้ำ ๓ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ ของภาคที่ถัดไป รวม ๑ เดือน
๘๑.การตัดเงินพิเศษรายเดือนนักประดาน้ำประจำกอง ที่ทำการใต้น้ำ ๒ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ และ ๒ ของภาคที่ถัดไป รวม ๒ เดือน
๘๒.การตัดเงินพิเศษรายเดือนนักประดาน้ำประจำกอง ที่ทำการใต้น้ำ ๑ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ , ๒,๓ และ ๔ ของภาคที่ถัดไป รวม ๔ เดือน
๘๓.การตัดเงินพิเศษรายเดือนนักประดาน้ำประจำกอง ไม่ได้ที่ทำการใต้น้ำ ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนของภาคที่ถัดไป ทุกเดือน
๘๔. นักประดาน้ำสำรองทำการใต้น้ำ ๑ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ , ๒ และ ๓ ชองภาคมราถัดไป รวม ๓ เดือน
๘๕. นักประดาน้ำสำรอง ไม่ได้ทำการใต้น้ำ ให้ตัดเงินพิเศษรายเดือนของภาคที่ถัดไปทุกเดือน
๘๖.ผู้ใดมีสิทธิที่จะได้รับเงินพิเศษรายเดือนสำหรับภาคที่ถัดไปเพียงใดให้เป็นหน้าที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นผู้เสนอรายงานขออนุมัติกองทัพเรือภายในเดือนแรกของภาค
๘๗.ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการจ่ายและตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักประดาน้ำ พ.ศ.๒๕๒๗ ให้เจ้ากรมสรรพาวุธรักษาการตามระเบียบนี้
๘๘. นักโดดร่มแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. นักโดดร่มประจำการ ๒. นักโดดร่มสำรอง
๘๙. นักโดดร่มประจำกอง ได้แก่ ผู้ที่ประจำการในหน้าที่นักโดดร่ม
๙๐. นักโดดร่มสำรอง ได้แก่ผู้ที่มิได้ประจำการในหน้าที่นักโดดร่ม
๙๑. เวลาทำงานของนักโดดร่ม ในปีหนึ่งให้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ๆ ละ ๖ เดือน ภาค ๑ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ภาคที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ในภาคหนึ่ง ๆ นักโดดร่มต้องทำการโดดร่มไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง
๙๒. ในภาคหนึ่งทำการโดดร่ม ๒ ครั้ง ให้ตัดเงินพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ และเดือนที่ ๒ ของภาคที่ถัดไป รวม ๒ เดือน
๙๓. ในภาคหนึ่งทำการโดดร่ม ๑ ครั้ง ให้ตัดเงินพิเศษรายเดือนในเดือนที่ ๑ ,๒และเดือนที่ ๓ ของภาคที่ถัดไป รวม ๓ เดือน
๙๔. นักโดดร่มไม่ได้ทำการโดดร่มเลย ให้ตัดเงินพิเศษรายเดือนของภาคที่ถัดไปทุก ๆ เดือน
๙๕. การตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน มิให้ใช้บังคับแก่(นักโดดร่มและนักประดาน้ำและนักทำลายใต้น้ำจู่โจม) ที่ต้องเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนไม่สามารถทำการโดดร่มได้ ในภาคหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ ๑๖๕ วัน ขึ้นไป
๙๖.. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ หมายถึง ข่าราชการที่กองทัพเรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น: