วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร

ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๑.นายทหารสัญญาบัตร คือผู้ซึ่งได้รับยศทหารตั้งแต่นายร้อยตรี หรือนายเรือตรี หรือนายเรืออากาศตรี ขึ้นไป และหมายความตลอดถึงผู้ซึ่งได้ว่าที่ในยศชั้นนั้น ๆ ด้วย
๒. นายทหารสัญญาบัตร แบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
๑. นายทหารประจำการ ๒. นายทหารนอกกอง
๓. นายทหารพิเศษและผู้บังคับการพิเศษ ๔. นายทหารกองหนุน
๕. นายทหารนอกราชการ ๖. นายทหารพ้นราชการ
๓. นายทหารประจำการ คือ นายทหารซึ่งมีตำแหน่งราชการ ในกระทรวงกลาโหม
๔. นายทหารนอกกอง คือนายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำ ในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้
๕. นายทหารกองหนุน คือนายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำ ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ ซึ่งแบ่งเป็น
๑. นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ๒ นายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด
๖. นายทหารกองหนุน โดยปกติให้สังกัดหน่วยทหารหรือจังหวัดทหาร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
๗. การย้ายสังกัดนายทหารกองหนุนซึ่งมียศตั้งแต่ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงไปให้ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง
๘. นายทหารกองหนุน โดยปกติมีหน้าที่เข้ารับราชการปีหนึ่งไม่เกิน ๒ เดือน แต่เข้ารับราชการในขณะที่มีราชการพิเศษ หรือเข้ารับการศึกษาตามระเบียบและหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชาการทหารสูงสุด หรือเหล่าทัพกำหนด
๙. นายทหารกองหนุน ย้ายภูมิลำเนาหรือไปต่างจังหวัดชั่วคราว ตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันไปหรือก่อนวันจะไป

ไม่มีความคิดเห็น: