วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด ๒๔๙๕ ตอน 3

๔. นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารที่ทางราชการกำหนดไว้ให้รับราชการต่อไป ไม่เกิน ๒ ปี เมื่อออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ให้ได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนทหารนั้น ๆ แต่ไม่เกินเดือนละ ๓๑๕ บาท
๒. ทหารซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามความในวรรคก่อน หากระหว่างที่รับราชการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนสูงขึ้น และเมื่อใช้เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัดตามความในข้อ ๖ แล้วจะได้รับเบี้ยหวัดสูงกว่า เดือนละ ๓๑๕ บาท ก็ให้ใช้เกณฑ์คำนวณตามข้อ ๖
๓. ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งย้ายหรือปลดจากประเภทนี้
๒. นายทหารประทวนและพลทหารมีเบี้ยหวัดซึ่งปลดจากกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักราชการทหาร
๓. เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
๔. กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕(๓)
๕. หลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วต่อราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกตัวในคราวมีราชการจำเป็นที่ต้องการใช้ตัวได้
๖. เจ็บไข้หรือพิการซึ่งนายแพทย์ของทหาร ๒ นายมีความเห็นว่าไม่สามารถจะทำการตามหน้าที่ต่อไปได้
การงดเบี้ยหวัดตาม (๔) เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดตามข้อ ๕(๓) ข. และ ค. ให้งดตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
๔. การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณเบี้ยหวัดและความหมายของคำว่า “ เงินเดือนเดือนสุดท้าย” ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๕. ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่ ถ้าได้เข้ารับราชการมีเงินเดือน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและแจ้งให้ส่วนราชการทีเบิกจ่ายเบี้ยหวัดของตนทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเข้ารับราชการว่าได้เข้ารับราชการในกรม กระทรวงใด ตั้งแต่วันที่ เดือน ปี และเวลาใด เป็นข้าราชการประเภทใด มีเงินเดือนเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น: