วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 4

๔๖. ผู้ทำการแทนในหน้าที่ใด ๆ เป็นการชั่วคราว ต้องพยายามกระทำการนั้นมิให้เสื่อมไปกว่าเมื่อเวลาผู้ครองตำแหน่งเดิมยังทำกาสรนั้นอยู่ ส่วนระเบียบการหรือแนวที่จะต้องกระทำ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปจนผิดความมุ่งหมายของผู้ครองตำแหน่ง
๔๗. ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
๔๘. ผู้บังคับบัญชาบ่งออกเป็น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๔๙. บรรดานายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้บังคับบัญชา ในตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ มีอำนาจบังคับบัญชาตามตำแหน่งหรือตามชั้นยศแก่ทหาร และพลเรือนในหน่วยนั้น ๆ
๕๐. ผู้ซึ่งมียศสูงกว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า ถ้ามียศเสมอกันผู้ที่เลื่อนยศก่อนเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า ถ้าเลื่อนยศพร้อมกัน ผู้มีชื่อในลำดับต้นเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้มีชื่อในลำดับถัดลงมา
๕๑. การปฏิบัติการบิน หมายความว่า การปฏิบัติของผู้ทำการในอากาศที่จะทำการบิน ตั้งแต่เริ่มติดเครื่องยนต์ บังคับ นำอากาศยานบนพื้นดิน พื้นน้ำ ในอากาศและนำอากาศยานเข้าที่จอดและดับเครื่องยนต์เรียบร้อย
๕๒. เวลาบิน หรือชั่วโมงบิน หมายความว่า เวลาในการปฏิบัติการบิน
๕๓. อายุการบิน หมายความว่า เกณฑ์อายุของผู้ปฏิบัติงานในอากาศในการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
๕๔. มาตรฐานการบิน หมายความว่า ระดับของความพร้อมในการปฏิบัติการบินหรือระดับของขีดความสามารถในการปฏิบัติการบินที่สามารถปฏิบัติการบินได้เป็นอย่างดี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
๕๕. พัสดุอันตราย หมายความว่า พัสดุใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวเติมออกซิเจน ไว้ไฟ กัดกร่อน ไฟไหมโดยว่าย เป็นพิษต่อมนุษย์ มีกัมมันตภาพรังสี หรือเป็นแม่เหล็กซึ่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็กเพียงพอที่จะทำให้เข็มทิศของอากาศยานทหารเรือเบี่ยงเบนไปจากทิศทางปกติ
๕๖. ให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รักษาการตามระเบียบนี้
๕๗. อากาศยานทหารเรือ หมายความว่า บรรดาเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ หรือยานอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติการในอากาศยานในราชการกองทัพเรือ
๕๘. อากาศยานทหารเรือหลายเครื่องรวมกันอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายทหารคนเดียวกันเรียกว่า หน่วยบิน

ไม่มีความคิดเห็น: