วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ. ๒๕๑๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ. ๒๕๑๑
๑. เหตุที่นับว่าสำคัญจะต้องรายงานด่วน คือ
๑. เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติ หรือชื่อเสียงของทางาชการ อย่างร้ายแรงหรือต้องกาในคดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์
๒. เรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัส เนื่องจากทำลายชีวิตของตนเอง
๓. เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุ อื่น ๆ ขึ้นในบริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์หรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
๔. เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้น ในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือกับบุคคลอื่น จนถึงแก่ความตาย
๕. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
๖. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธ หรือกระสุนปืน ตากจากที่สูง รถคว่ำ เรือล่ม อากาศยานประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
๗. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
๘. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกองทหาร เช่น มีผู้มาชักชวนให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีผู้คิดจะทำร้ายผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
๒. การรายงานด่วน จะรายงานด้วยหนังสือ ด้วยวาจา หรือด้วยเครื่องสื่อสารก็ได้ แต่ข้อความที่รายงานนั้นต้องกล่าวใช้ชดเจนเข้าใจง่ายแต่โดยย่อตามเรื่องที่เกิดขึ้น และควรมีข้อความดังนี้
a. วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
b. เรื่องที่เกิดขึ้น (บอกยศ ชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน)
c. เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว ได้สั่งการแลจัดการไปแล้วอย่างใดบ้าง
d. ความเห็นของผู้รายงานว่า ควรจะได้จัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไป
๓. เมื่อได้รายงานด่วนแล้ว ถ้าเรื่องใดสมควรจะสอบสวนเพิ่มเติมอย่างใดอีก ก็ให้ดำเนินการเสียให้เรียบร้อย แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบ
๔. ประกาศให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑

ไม่มีความคิดเห็น: