วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

๑. นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลทหาร หรือบุคคลพลเรือน ซึ่งทางราชการทหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ทหารในเวลาทำสงคราม เวลาทำการรบ เวลาทำการปราบปรามจลาจล เวลาปฏิบัติราชการลับ เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือปฏิบัติราชการพิเศษ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเช่น ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารต่างประเทศ หรือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับต่างประเทศ หากสมควรจะได้รับยศทหารชั่วคราวจะแต่งตั้งว่าที่ยศทหารสัญญาบัตร หรือยศนายทหารประทวนชั้นใดชั้นหนึ่ง ตามความเหมาะสมเป็นการชั่วคราวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็ได้
๒. การแต่งตั้งยศทหารชั่วคราวตามความวรรคหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงระดับชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๑ ชั้นยศ
๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารชั่วคราว เมื่อพ้นจากหน้าที่หรือเหตุการณ์หรือกิจการที่ปฏิบัตินั้นยุติหรือเสร็จสิ้นแล้ว ให้พ้นจากยศทหารชั่วคราวนั้น เว้นแต่ทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งยศทหารชั่วคราว ข้อ ๒๑ วรรคสอง อาจได้รับการแต่งตั้งให้รับยศทหารนั้นเป็นการถาวร เพื่อยกย่องเป็นพิเศษเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นเมื่อมีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความกล้าหาญในการรบเป็นพิเศษ และต่อสู้ได้ผลดียิ่ง
๒. มีระเบียบวินัยเคร่งครัด ประพฤติตนสมเกียรติของทหาร
๓. มีตำแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนปี ที่รับราชการตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗
๔. รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าชั้นเงินเดือนชั้นต่ำของระดับชั้นถัดไปเว้นการเลื่อนยศต่ำกว่าชั้นยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
๕. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นเป็นการสมควร ที่จะให้ได้รับยศทหารอย่างเป็นการถาวร

ไม่มีความคิดเห็น: