วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร 3

๑๕. นายทหารนอกราชการจะปลดเป็นนายทหารพ้นราชการด้วยเหตุต่อไปนี้
๑. มีอาการเจ็บไข้ หรือไม่สมควรจะให้เป็นนายทหารนอกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาได้พิจารณาเป็นการสมควร
๒. มีอายุเกินกว่าเกษียณอายุนอกราชการ
๑๖. นายทหารนอกราชการอยู่ในประเภทนอกราชการได้ไม่เกินกำหนดอายุดังนี้
นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ ครบ ๕๕ ปี
พันตรี พันโท หรือ นาวาตรี นาวาโท หรือนาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท ครบ ๖๐ ปี
พันเอก หรือนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก และนายพล ครบ ๖๕ ปี
๑๗. นายทหารพ้นราชการ คือ นายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้
๑๘. นายทหารพ้นราชการ โดยปกติให้สังกัดหน่วยกองทัพที่ตนสังกัด เว้นแต่จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
๑๙. นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท เมื่อต้องหาในคดีอาญา(เว้นคดีที่ขึ้นศาลทหาร) คดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: