วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 7

๙๗. เวลาทำการของผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศในปีหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค ภาคละ ๖ เดือน ภาคที่ ๑ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ภาคที่ ๒ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ในภาคหนึ่ง ๆ ต้องทำการในห้องปรับบรรยากาศไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
๙๘. ทำการในห้องปรับบรรยากาศรวมเวลาได้ตั้งแต่ ๒๐ – ๒๔ ชั่วโมง ตัด ๑ เดือน , ๑๔ – ๑๙ ชั่วโมง ตัด ๒ เดือน , ๘ – ๑๓ ชั่วโมง ตัด ๓ เดือนและได้ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง ตัด ๔ เดือน
๙๙. ไม่ได้ทำการในห้องปรับบรรยากาศ ให้ตัดเงินพิเศษรายเดือนของภาคที่ถัดไปทุกเดือน
๑๐๐. ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และให้หมายความรวมถึงพนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ
๑๐๑. ส่วนราชการ หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยรองซึ่งอยู่ห่างไกลจากกองบัญชาการหรือกองบังคับการของหน่วยขึ้นตรงนั้น
๑๐๒. สวัสดิการภายในกองทัพเรือ หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่กองทัพเรือจัดให้อยู่แล้ว
๑๐๓. การจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ให้จัดทำในระดับกองทัพเรือและระดับส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ รวม ๙ ประเภท
๑๐๔. ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ
๑๐๕. เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นกรรมการและเลขานุการสวัสดิการกองทัพเรือ
๑๐๖. การใช้กำลังทหาร หมายความว่า การใช้กำลังทหารเพื่อการรบการสงครามปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การปราบปรามการกบฏ และการจลาจล การรักษาความมั่นคงของรัฐการป้องกันปราบปราม การยึดหรือการอารักขาและการพัฒนาประเทศชาติ
๑๐๗. การเคลื่อนกำลังทหาร หมายความว่า การเครื่องกำลังทหารจากที่ตั้ง เพื่อใช้กำลังทหาร หรือการฝึก หรือย้ายที่ตั้ง
๑๐๘. การเตรียมพร้อม หมายความว่า การเตรียมกำลังทหารเพื่อที่จะใช้กำลังทหารแต่ไม่หมายถึงการเตรียมพร้อมของหน่วยทหารที่ทำหน้าที่รักษาการณ์อยู่ตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น: