วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด ๒๔๙๕

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕
------------------------------
๑. ททหารซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด คือ
๑. นายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุน
๒. นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ(นายทหารกองหนุน นายทหารนอกราชการ หรือนายทหารพ้นราชการ) ที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญ ภายหลังทางราชการสั่งกลับเข้ารับราชการประจำการใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุน
๓. นายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการ ครบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว เมื่อเข้ารับราชการประจำการต่อไป ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจากราชการ และเมื่อออกจากราชการนั้นยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔. นายทหารประทวนและพลทหารกองหนุนที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ ปรือบำนาญ ภายหลังทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจำการใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจากราชการนั้นยังไม่พ้นอชกองหนุนชั้นที่ ๒ ตมกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒. ทหารซึ่งระบุไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด
๑. ออกจากราชการได้รับบำเหน็จ บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๒. นายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการ ครบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว ต้องรับราชการต่อไปเพราะเลื่อนกำหนดเวลาปลดหรือนายทหารประทวนและพลทหารกองหนุน ซึ่งเข้ารับการระดมพลเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรักราชการทหาร

ไม่มีความคิดเห็น: