วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๘

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑ นิยาม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ราชการ กองทัพเรือ ตามที่กำหนดในไว้ในข้อ ๑๓ มี ๙๙ หมวด

พัสดุคงคลัง คือ พัสดุที่จะต้องจัดหาเตรียมการไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๓ คือ ปริมาณคงคลังที่ให้คลังต่าง ๆ ถือเกณฑ์ คือ คลังใหญ่ มีพอจ่ายได้ตลอดเวลาตลอดเวลา คลังสาขา สูงสุดและต่ำสุด คลังย่อย มีพอให้ราชการ

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินกรรมวิธีในการเบิก ขอให้จัดหา รับ จ่าย เก็บรักษาพัสดุ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ควบคุมและทำบัญชีด้วย

หมวด ๒ พัสดุ
ข้อ ๖ เพื่อความเหมาะสมและสะดวกให้แบ่งจำพวกพัสดุ ออกเป็น ๕ จำพวกคือ
๑ แบ่งตามการจ่ายพัสดุ
๒ แบ่งตามลักษณะของพัสดุ
๓ แบ่งตามสภาพของพัสดุ
๔ แบ่งตามความสำคัญของพัสดุ
๕ แบ่งตามการส่งกำลัง
ข้อ ๗ การแบ่งตามการจ่ายพัสดุคือ
๑ พัสดุประจำหน่วย คือ จ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ใช้
๒ พัสดุประจำกาย จ่ายให้ทหารแต่ละคนใช้
ข้อ ๘ การแบ่งตามลักษณะของพัสดุ คือ
๑ พัสดุสิ้นเปลืองเร็ว คือสิ้นเปลือง , เปลี่ยนสภาพ ,สลายตัวเร็ว,เพื่อการบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม
๒ พัสดุสิ้นเปลืองช้า คือ มีลักษณะคงคนถาวร
ข้อ ๙ การแบ่งตามสภาพของพัสดุคือ
๑ พัสดุดีหรือใช้ราชการได้ คือ พัสดุดี พร้อมใช้งาน
๒ พัสดุชำรุดซ่อมได้ คือ พัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้หมดอายุ แต่ซ่อมใช้ได้
๓ พัสดุจำหน่าย คือ ชำรุดมาก ซ่อมไม่ได้ ไม่คุ้มค่า ดัดแปลงไม่ได้ เลิกใช้ เกินความต้องการ
ข้อ ๑๐ แบ่งตามความสำคัญของพัสดุคือ
๑ พัสดุสำคัญที่สุด คือ พัสดุจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าขาดแล้วทำงานไม่ได้
๒ พัสดุสำคัญมาก คือ พัสดุจำเป็นรองลงมา ถ้าขาดแล้วทำงานให้สมบูรณ์ไม่ได้
๓ พัสดุสำคัญ คือ พัสดุที่นอกเหนือจาก พัสดุสำคัญที่สุด และ สำคัญมาก
ข้อ ๑๑ การแบ่งตามการส่งกำลัง คือ แบ่งเป็นประเภทสิ่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวางแผน คือ
๑ สป. ๑ สิ่งอุปกรณ์ยังชีพ
๒ สป. ๒ เสื้อผ้ายุทธภัณฑ์ประจำกาย
๓ สป. ๓ ปิโตรเลี่ยมน้ำมันและหล่อลื่น
๔ สป. ๔ การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ป้อมค่าย เครื่องกีดขวาง
๕ สป. ๕ กระสุน วัตถุระเบิด
๖ สป. ๖ สิ่งอุปกรณ์ความต้องการส่วนบุคคล ไม่มีไว้ขาย
๗ สป. ๗ สิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูปขนาดใหญ่ เช่น รถถัง เครื่องยิง
๘ สป. ๘ อุปกรณ์การแพทย์สนาม
๙ สป. ๙ อุปกรณ์อะไหล่และส่วนประกอบ
๑๐ สป.๑๐ เครื่องอุปกรณ์สนับสนุนกิจการพลเรือน

ไม่มีความคิดเห็น: