วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 3

๒๘. รายงานการลงโทษทหารและข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกองทัพเรือให้แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.ประเภท ก. ๒ ประเภท ข.
๒๙. รายงานการลงโทษทหารและข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกองทัพเรือประเภท ก. เป็นรานงานการลงโทษ ซึ่งผู้บังคับบัญชา ได้จัดการลงโทษอาชญาแก่ผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาล
๓๐.รายงานการลงโทษทหารและข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกองทัพเรือประเภท ข. เป็นรายงานการลงโทษ ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจลงทัณฑ์แก่ผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารหรือตามข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
๓๑. จำนวนวันในการลงโทษเดือนหนึ่งให้คิด ๓๐ วัน
๓๒. นายทหารหรือข้าราชการพลเรือนสัญญาบัตร ถูกลงอาชญาหรือลงทัณฑ์ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้น เสนอรายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบทุกราย
๓๓.ห้ามละหน้าที่การงานโดยมิได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาหรือโดยมิได้มีผู้ใดรับหน้าที่แทนตามระเบียบ
๓๔. ห้ามทำหน้าที่หรือการงานแทนผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นการแทนโดยหน้าที่ หรือเป็นกาสรป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นโดยปัจจุบันด่วน
๓๕. ห้ามพูดคำหรือวิจารณ์กิจการใด ๆ เกี่ยวกับการบังคับบัญชาหรือตำหนิติเตียนผู้บังคับบัญชาในทำนองชักชวน ให้เกิดความเสื่อมอำนาจในการบังคับบัญชาหรือไม่เคารพยำเกรงผู้บังคับบัญชา
๓๖. ห้ามพูดจาหยาบคายต่อผู้อื่นหรือพูดจาเสียดสียุยง หรือพูดจาในทำนองที่จะให้เกิดการแตกความสามัคคี
๓๗. ห้ามนำเรื่องราวใด ๆ ในราชการออกโฆษณา หรือบอกเล่าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำความลับใด ๆ ของราชการ ตลอดจนเรื่องกิจการในหน้าที่ซึ่งเมื่ออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนและผู้อื่นและการนั้นยังมิได้เป็นการเปิดเผยไปแจ้งแก่ผู้ใด ซึ่งไม่มีสิทธิจะรู้เป็นอันขาด
๓๘. ห้ามทหารประจำการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมการเมือง หรือเป็นสมาชิกในคณะพรรคการเมืองใด ๆ และห้ามร่วมในการเดินขบวนการเมือง
๓๙. ห้ามมั่วสุมประชุมกันเพื่อความลับใด ๆ หรือเพื่อปฏิบัติกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นการผิดพระราชกำหนดกฎหมาย หรือจะเป็นการเสื่อมเสียแก่ราชการ
๔๐. ห้ามการหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยการงานในหน้าที่ของตนเป็นเครื่องมือ
๔๑.ในบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารหรือในเรือ ห้ามทหารเล่นการพนันทุกประเภท ซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎหมายของบ้านเมือง
๔๒. การทำการแทน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การทำการแทนโดยคำสั่ง และการทำการแทนโดยหน้าที่
๔๓. การทำการแทนโดยคำสั่ง คือ ตำแหน่งใดว่างโดยผู้ครองตำแหน่งป่วยลาไปราชการหรือโดยเหตุอื่น ๆ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อื่นให้ทำแทน
๔๔. การทำการแทนโดยหน้าที่ คือตำแหน่งใดว่างโดยผู้ครองตำแหน่ง ป่วยลง ไปราชการ หรือโดยเหตุอื่น ๆ ชั่วเวลาไม่นาน และมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใดมาทำการแทน
๔๕. ผู้ทำการแทนโดยหน้าที่ที่ดำเนินราชการ ให้เป็นไปตามปกติไม่คั่งค้าง ถ้าเป็นการสำคัญซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบ หรือแนวเดิมก็ต้องรอไว้ให้ผู้ครองตำแหน่งจริงมาทำ ผู้ทำการแทนโดยหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจเอกสิทธิและไม่ได้รับเกียรติเท่าเทียม ผู้ครองตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น: