วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอน 2

๑. สำหรับทหารกองประจำการตามกฎหมายวาด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทำการ
๒. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้มีการลากิจเกินกว่าที่กำหนด ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วแต่กรณี มีอำนาจอนุญาตให้ลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. การลาไปต่างประเทศในเอเชียนอกจาก (มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว กำพูชา เป็นต้น) จะลาเพิ่มจากกำหนดวันลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๕ วัน
๔. ลาไปตางประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น นอกจากในเอเชีย จะลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทำการ
๕. ผู้ลากิจต้องเสนอใบลาต่อผู้บังบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้ เมื่ออนุญาตแล้งจึงจะหยุดราชการได้
๖. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นก็อนุญาตให้หยุดได้ทันที และถ้าลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้
๗. ผู้ลากิจ เมื่อมีเหตุจำเป็นจะลาต่ออีก ในกรณีอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรักราชการทหารจะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทำการ
๘. ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลา
๙. ข้าราชการทหารดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน
๑๐. ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทำการ
๑๑. ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบท ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทแล้วจะลาอุปสมบทอีกไม่ได้
๑๒. ข้าราชการสัญญาบัตรผู้ใดจะลาอุปสมบทให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลักกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงเสนอรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึงกำหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๓. ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ผู้ใดจะอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบทถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นผู้วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองเรือ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
๑๔. ผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริมวันลา
๑๕.ผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ลาอุปสมบทเมื่อลาสิกขา ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเข้ารับราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ไม่มีความคิดเห็น: