วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๑
๑. ตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม ให้เป็นไปตามลำดับดังนี้
๑. ผู้บังคับหมู่ หรือนายตอน
๒. ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
๓. ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชัน ๒
๔. ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
๕. ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
๖. ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
๗. ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกองพลบิน
๘. แม่ทัพ
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. การเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาให้เทียบดังนี้
๑. อัตราเงินเดือนนายทหารประทวน ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือนายตอน
๒. อัตราเงินเดือนร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทให้เทียบตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชัน ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
๓. อัตราเงินเดือนร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
๔. อัตราเงินเดือน พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้เทียบตำแหน่ง ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชัน ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
๕. อัตราเงินเดือน พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้เทียบตำแหน่ง ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
๖. อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ให้เทียบตำแหน่ง ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
๗. อัตราเงินเดือน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้เทียบตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกองพลบิน
๘. อัตราเงินเดือน พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้เทียบตำแหน่งแม่ทัพ

ไม่มีความคิดเห็น: