วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายรายเดือน

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายรายเดือน
--------------------------------
๑. เงินรายเดือน หมายความถึง เงินเดือนกับเงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เงินยังชีพข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ และเงินอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือน
๒. ผู้ที่รับราชการไม่เต็มเดือน ลาเกินกำหนดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา ขาด หรือหนีราชการ ให้ตัดเงินรายเดือนในเดือนนั้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นรายวัน ตามสุริยคติกาล
๓. หากผู้ถูกสั่งพักราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการเพราะมิได้รับทราบคำสั่ง ให้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านให้ถึงวันที่ได้รับทราบคำสั่ง หรือควรจะได้รับทราบคำสั่งและค่าเช่าบ้านให้ถึงวันที่ได้รับทราบคำสั่ง หรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น
๔. ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นจำเป็นต้องส่งมอบงาน ก็ให้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านให้ถึงวันส่งมอบงานเสร็จ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือควรจะไดรับทราบคำสั่งนั้น
๕. ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการ มิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายเงินที่งดจ่ายไว้เต็มจำนวน
๖. ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการ มิได้กระทำความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง หรือถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือถูกลงโทษไม่ถึงจำคุก และไม่ถูกสั่งไล้ออก หรือไม่ถูกถอดออกจากยศทหาร หรือไม่ถูกสั่งปลดออก หรือไม่ถูกสั่งลงโทษ ถึงให้ออกจากประจำการ โดยไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้จ่ายเงินรายเดือนที่งดจ่ายไว้นั้น ไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินรายเดือนที่ได้รับ ก่อนว่าถูกควบคุมตัวหรือวันถูกสั่งพักราชการ แต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายให้เต็ม
๗. ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมหรือถูกสั่งพักราชการได้กระทำความผิด ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก หรือโทษหนักกว่าจำคุก หรือถูกสั่งไล่ออก หรือถูกถอดออกจากยศทหารหรือถูกสั่งปลดออก หรือถูกสั่งให้ออกโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนที่งดไว้

ไม่มีความคิดเห็น: