วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ ตอน 2

ข้อ ๕ ภารกิจต่อเนื่อง นอกจากภารกิจหลักทั้ง ๑๑ ข้อ แล้วยังมีภารกิจอื่นเพื่อความสมบูรณ์ของการเก็บรักษา มี ๓ ข้อ คือ
๑ การรักษาความปลอดภัย คือการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบเช่น ยาม
๒ การป้องกันอันตราย คือการจัดมาตรการ ระเบียบวิธีการเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับบุคคล อาคาร สถานที่และพัสดุ
๓ การป้องกันต่าง ๆ คือ วางมาตรการป้องกัน อัคคีภัย สัตว์ แมลง และภัยธรรมชาติ

ข้อ ๖ การแบ่งชั้นการเก็บรักษา แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ตามระยะเวลาการเก็บพัสดุ โดยใช้สถิติการจ่ายและความต้องการ ๓ ข้อ
๑ การเก็บระยะสั้น ไม่เกิน ๖ เดือน
๒ การเก็บรักษาสำรอง ไม่เกิน ๓ ปี
๓ การเก็บระยะยาว เกิน๓ ปีขึ้นไป

ข้อ ๗ แบบการเก็บรักษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องจำนวน อาคาร จำนวนและลักษณะของพัสดุและนโยบายแบ่งเป็น ๒ แบบคือ
๑ เก็บรักษาภายในอาคาร แบ่งตามลักษณะอาคารได้ ๒ ประเภท คือ
๑.๑ คลังทั่วไป กว้างไม่เกิน ๒๐๐ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า๒๐๐ ฟุต และสูง ๑๘ – ๒๐ ฟุต
๑.๒ คลังพิเศษ ใช้เก็บพัสดุลักษณะพิเศษ เช่น คลังเก็บเย็น พัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด
๒ เก็บรักษากลางแจ้ง คือ ใช้ พื้นที่กลางแจ้ง โดยไม่ใช้ อาคารและสิ่งปลุกสร้าง กระทำได้ ๒ ลักษณะคือ
๒.๑ การเก็บรักษาในพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งแล้ว เป็นการเก็บค่อนข้างถาวร มีการเตรียมการ ปรับปรุง พื้นที เช่น ทางระบายน้ำ บดแน่น เทคอนกรีต
๒.๒ การเก็บรักษาในพื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง คือ การเก็บในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือเก็บพัสดุที่ซ่อมใช้ไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น: