วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ พ.ศ.๒๕๔๙ (ตอน1)

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ พ.ศ.๒๕๔๙
๑ ครม.เห็นของเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๔๙ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๓๑ ม.ค.๔๙
๒ กำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๔๙ ใช้ในการจัดหาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
๓ วงเงินจัดซื้อ /จัดจ้าง ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก กวพ.อ.ให้จัดหาวิธีอื่น
ไม่รวมถึง การจ้างที่ปรึกษา ออกแบบควบคุมงาน วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ
๔ การประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์เป็นแบบไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา Sealed Bid Auction
๕ แต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
๗ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่กระทำก่อนหน้าวันที่ระเบียบ ฯ นี้บังคับใช้ให้ดำเนินการต่อไปได้ ยกเว้น การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หากยังไม่ได้เสนอราคาให้ดำเนินการต่อเนื่องตามระเบียบนี้
๘ คณะกรรมการตามระเบียบนี้มี ๓ คณะคือ ๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์( กวพ.อ.)
๒ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตขอบงาน และร่างเอกสารประกวดราคา ๓ คณะกรรมการประกวดราคา
๙ นิยาม การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนัก ฯ ปี ๓๕ แต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อ/จ้างวิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้ผู้ขายเสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา และ ณ สถานที่ที่กำหนด โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา Sealed Bid Auction
๑๐ ราคาสูงสุดคือ ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู่หรือราคาสูงสุดที่ทางราชการพึงรับได้ตามเกณฑ์ ที่ กวพ.อ.กำหนด
๑๑ คณะกรรมการ กวพ.อ. ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ ฯ อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งผช.เลขาตามคววามจำเป็น รวมกรรมการมีจำนวน ๑๒ คน ผู้ช่วยเลขาอีกประมาณ ๒ คน
๑๒ อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ กวพ.อ.
๑ มีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
๒ พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันกากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไม่เป็นธรรม
๓ พิจารณาอุทธรณ์ และคำร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไม่เป็นธรรมอื่น ๆ
๔ พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอื่น
๕ กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๖ เสนะแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อ ครม.
๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ เสนอให้ กวพ.อ.พิจารณา เว้น กวพ.อ.จะมีมติมอบหมายให้ดำเนินการแทน กวพ.อ.ได้

ไม่มีความคิดเห็น: