วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ วิธี e-Auction (ตอน 4)

มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์
๑ ห้ามผู้เสนอราคาให้เครื่องมือสื่อสาร ตั้งแต่เริ่มเสนอราคาจนถึงสิ้นสุด
๒ ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งราคากลางให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นฐานการเสนอราคา และราคาที่เสนอแต่ละครั้งต้องต่ำกว่าราคากลางและราคาที่เสนอก่อนหน้านั้นแล้ว ห้ามเสนอราคาเพิ่ม
๓ การ แจ้งผลการเสนอราคาให้กระทำโดยเปิดเผย แต่ต้องไม่กระทบกับผู้เสนอราคารายใด อาจให้มีการถ่ายทอดทางทีวีวงจรปิดหรือเป็นการทั่วไปให้สาธารชนทราบก็ได้ และต้องอนุญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลภายนอกเข้าชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตามขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยที่คณะกรรมการกำหนด
๔ กรณี กวพ.อ.เห็นเอง หรือ จากการอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้เสนอราคา ทำผิดระเบียบทำให้เสียหายต่อทางราชการ ทั้งที่ยังไม่เกิดหรือเกิดแล้ว อาจแจ้งให้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายหรือเอาผิดทางวินัยได้
๕คณะกรรมการมีหน้าดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่ในอำนาจของตนให้เรียบร้อยและต้องวางมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และสมยอมด้านราคาทั้ง จนท.รัฐและ ผู้เสนอราคา
๖ กรณีระบบขัดข้องไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ให้คณะกรรมการสักพักก่อน และห้ามไม่ให้ผู้เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นสุดกระบวนการภายในวันเดียว ยกเว้น การเสนอราคาต่อไปนั้นไม่แล้วเสร็จไปโดยง่าย หรือขัดข้องแก้ไม่ได้ ให้สั่งยกเลิก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มต้นการเสนอมาคาใหม่ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
๗ กวพ.อ. อาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเป็นธรรมและพลประโยชน์ของรัฐเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๑๒ การกระทำก่อนหน้าวันที่ระเบียบนี้ใช้ คือ ๑ ต.ค. ๔๘ ใช้บังคับเป็นอันสมบูรณ์ และให้มีผลต่อไปตามข้อกำหนดเดิม กรณีที่การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเสนอราคา ถึงแม้จะได้ประกาศเชิญชวนไปแล้วหรือตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว ให้ทำตามระเบียบนี้ เท่าที่จะทำได้โดยไม่ขัดกับระเบียบเดิม
ข้อ ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ไม่มีความคิดเห็น: