วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 25

การเสนองาน
ข้อ ๑๑๒ ผู้เสนองานจ้าโดยวิธีคัดเลือก และ วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้
๑ ข้อกำหนดของผู้ให้บริการตามที่กำหนด ๒ คุณวุฒิและประวัติการทำงาน จำนวนสถาปนิก
๓ หลักฐานแสดงผลการ ๔ หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกเสร็จแล้วให้คืนหลักฐานต่าง ๆ แก้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

ข้อ ๑๑๓ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม และไม่เป็นข้าราชการหรื รัฐวิสาหกิจ ถ้าเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกิน ร้อยละ ๕๐ ของทุนจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อำนาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ข้อ ๑๑๔ การสั่งจ้างการออกแบบและควบคุมงานเป็นอำนาจของ ผู้ดำรงตำแหน่งภายในวงเงิน
๑ หน.ส่วนราชการ ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ๒ ปลัดกระทรวง เกิน ๑๐ ล้านบาท

ข้อ ๑๑๕ ผู้ว่าจ้างอาจริบประกันหรือเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันกรณีดังนี้
๑ หลีกเลี่ยงการทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด
๒ ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบตกลงทำสัญญาได้ เนื่องจากผู้ขาย เลิกกิจการ หรือ เป็นบุคคลธรรมดาถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓ ผู้รับจ้างผิดสัญญา แล้วผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน

ข้อ ๑๑๖ ในการจ้างและออกแบบควบคุมงานให้ หน.ส่วนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานประกอบด้วย ประธาน ๑ คน กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ระดับ ๔ และควรมีผู้ทรงหรือชำนาญการด้วย

ข้อ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามสัญญา เมื่อถูกต้องแล้วให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานลงชื่อเป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ
การควบคุมงาน

ข้อ๑๑๘ ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ที่ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานและต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้ผู้จ้างเห็นชอบและถ้าทำงานไม่ได้จัดคนแทนจะต้องได้รับความยินยอมก่อน
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ตามอัตราดังนี้
๑ อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท อัตรา ร้อยละ ๒ ของค่าก่อสร้าง
๒ อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐ ล้านบาทในส่วนที่เกิน๑๐ ล้านบาท จ่ายอัตราร้อยละ ๑.๗๕

ข้อ ๑๒๐ ในกรณีผู้ว่าจ้างนำแบบแปลนไปก่อสร้างนอกเหนือสัญญาให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเองตามอัตราที่ กวพ.กำหนด

ข้อ ๑๒๑ ห้ามผู้รับจ้างนำแบบแปลนที่ได้ทำสัญญาไว้แล้วไปให้ผู้อื่นดำเนินการก่อสร้างอีก

ข้อ ๑๒๒ ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ถ้าผู้จ้างขอให้แก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างสำคัญ ของงานที่ส่งมอบงานแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสำคัญให้ขออนุมัติ กวพ.ก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: