วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 11

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการในข้อ ๓๔ ( ๗ คณะ)ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน กรรมการ ๒ คน (ระดับ ๓) ในกรณีจำเป็นจะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมก็ได้ ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ หน.ส่วนราชการ
แต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทำหน้าที่แทนได้
ในกรณีเมื่อถึงเวลาเปิดซอง หรือรับซองประกวดราคา ประธานยังไม่มาให้ กรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน โดยทำเฉพาะ เปิดซอง แจ้งราคาและเซ็นชื่อในในเอกสารทุกแผ่น แล้วรายงานให้ประธานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้าง ครั้งเดียว ห้ามแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการทุกคณะ ยกเว้นคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
สำหรับการจัดซื้อหรือจ้างที่วงเงินไม่เกิน ๑ หมื่นบาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้จัดซื้อเป็นผู้ตรวจรับโดยทำหน้าที่เหมือนกรรมการตรวจรับก็ได้
ข้อ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจรับและตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ ถ้ากรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกความคิดเห็นแย้งไว้ด้วย
ข้อ ๓๗ ในการจ้างก่อสร้าง ให้ หน.ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญการด้านช่างตามลักษณะของงานปกติคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. จากข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดหรือนอกสังกัดตามที่ได้ยินยอมจากหน.ส่วนราชการของผู้นั้น
ข้อ ๓๘ ในการซื้อหรือจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษและจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน.ส่วนราชการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตามความจำเป็นโดยปฏิบัติตามระเบียบในส่วนที่ ๓ คือ การจ้างที่ปรึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: