วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ฯ ความปลอดภัยแห่งชาติ 2525 ตอน 6

๑๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยในการส่งข่าว
๑๓.๑ การส่งข่าวโดยการนำสาร
๑๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่นำสาร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทที่ ๔ ข้อ ๓๕.๕.๕
๑๓.๑.๒ สัตว์นำสารที่ฝึกและขึ้นทะเบียนของทางราชการแล้ว ให้ใช้ได้ตามความจำเป็น โดยปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑.๒.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” ต้องเข้ารหัส
๑๓.๑.๒.๒ ข่าวชั้น “ลับ” และ “ปกปิด” ต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส
๑๓.๒ การส่งข่าวทางไปรษณีย์ การส่งข่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๒.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” ต้องเข้ารหัส
๑๓.๒.๒ ข่าวชั้น “ลับ” ต้องเข้าประมวลหรือรหัส
๑๓.๒.๓ ข่าวชั้น “ปกปิด” ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้
ข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับการส่งข่าวทางสายการทูต
๑๓.๓ การส่งข่าวทางโทรคมนาคม
๑๓.๓.๑ การส่งข่าวทางทัศนสัญญาณ
๑๓.๓.๑.๑ การส่งข่าวที่มีชั้นความลับโดยทางทัศนสัญญาณ ด้วยประมวลสากลให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๑.๑.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” ต้องเข้ารหัส
๑๓.๓.๑.๑.๒ ข่าวชั้น “ลับมาก” ลงไปต้องเข้า ประมวลลับหรือรหัส
๑๓.๓.๑.๒ วิธีส่งข่าวทางทัศนสัญญาณ มีลำดับความปลอดภัยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
๑๓.๓.๑.๒.๑ กลางวัน
- ระบบแสงอินฟราเรด
- ธงสองมือ
- โคมไปบังคับทิศ
- แผ่นผ้าสัญญาณ
- ธงสองมือ
- ดอกไม้เพลิงสัญญาณ
- โคมไฟไม่บังคับทิศ
๑๓.๓.๑.๒.๒ กลางคืน
- ระบบแสงอินฟาเรด
- โคมไฟบังคับทิศ
- ดอกไม้เพลิงสัญญาณ
- โคมไฟไม่บังคับทิศ
- ไฟพรวน
๑๓.๓.๒ การส่งข่าวทางเสียงสัญญาณ
๑๓.๓.๒.๑ การส่งข่าวที่มีความลับโดยทางเสียงสัญญาณด้วยประมวลสากลให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๒.๑.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” ต้องเข้ารหัส
๑๓.๓.๒.๑.๒ ข่าวชั้น “ลับนาก” ลงไปต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส
๑๓.๓.๒.๒ การส่งสัญญาณนัดหมายโดยทางเสียงสัญญาณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: