วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุวิธี e-Auction (ตอน2)

การเตรียมดำเนินการจัดหาโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
๑ หน.ส่วนราชการ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหา เมื่อร่าง TOR ได้รับอนุมัติแล้ว นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่โดยประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วย และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ใช้เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันเพื่อ ให้สาธารณาชน เสนอแนะวิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางเว็บไซด์มายังหน่วยจัดหาโดยเปิดเผยตัวตน เมื่อเห็นสมควรปรับปรุงและดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เสนอหน.ส่วนราชการเพื่อประกาศทางเว็บไซด์หน่วยและ กรมบัญชีกลางอีกครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน หรือจะประกาศทางสื่อมวลชนอีกก็ได้

๒ ในระหว่างดำเนินการร่าง TOR ให้ หน.ส่วนแจ้งกรมบัญชีกลางให้แต่งตั้งกรรมการประกวดราคา ตามโครงการฯ โดย หน.ส่วนราชการจะเสนอชื่อกรรมการบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้และขอให้คัดเลือกตลาดกลางให้เป็นผู้จัดการประมูล ฯ โดยกำหนดวัน เวลา สถานมี่ ที่เสนอราคาเพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการประมูลของตลาดกลาง รับจากผู้ขายที่มีสิทธิเสนอราคาเฉลี่ยกันจ่าย
๓ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้ง คณะกรรมการ ฯ ประธานจากหน่ายงานจัดหา ๑ นาย กรรมการอื่น ๆ ๓ – ๕ คน ในจำนวนนี้ต้องเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นข้าราชการ ๑ คน หน.จนท.พัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็น ผช.เลขานุการ ทั้งนี้จะแต่งตั้งกรรมการ ฯตามข้อเสนอของหน่วยงานจัดหาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ กรมบัญชีกลางแต่งตั้ง นำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวนเอกสารประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่น ๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้ลงประกาศของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยกำหนดให้มีซองข้อเสนอทางเทคนิค หลักประกันซอง วัน เวลา และสถานที่ ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เงื่อนไข เวลา และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารก็ได้
การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
๑ ให้ผู้ขายยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ฯ ผ่านหน่วยงานที่จะจัดหาภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยตรงไม่น้อยกว่า ๓ วัน นับแต่วันสุดท้ายของการแจกจ่ายเอกสาร แต่ต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันแรกที่กำหนดให้ยื่นซอง
๒ เมื่อหมดเวลารับซองให้คณะกรรมการประกวด ฯ ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคาพิจารณา คือ
๑ คุณสมบัติ ครบถ้วน ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคเหมาะสม ๓ ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว แจ้งผลการพิจารณาแต่ละรายการให้ผู้ขายทราบเฉพาะของตน ไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณชน
๓ ถ้าผู้ขายไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะคัดค้านผลการพิจารณาให้อุทธรณ์ต่อ หน.ส่วนฯภายใน ๓ วันนับแต่วันที่แจ้ง
และให้ สน.ส่วนราชการพิจารณาภายใน ๗ วัน ระหว่างการพิจารณาต้องหยุดดำเนินการทุกอย่าง รอผลการพิจารณา ของหน.ส่วน ฯ พิจารณาแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ หาก หน.ส่วนไม่อาจแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๗ วันให้ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น ถ้าฟังขึ้นให้เพิ่มชื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา คำวินิจฉัยของ หน.ส่วน ฯ เป็นอันสิ้นสุด ชั้นฝ่ายบริหาร
-**ถ้ายังไม่พอใจให้ไปฟ้องศาลปกครองได้ กรณีผู้เสนอราคารายเดียวให้ยกเลิก แล้วทำใหม่ หรือขออนุมัติ กวพ.อ.ดำเนินการจัดหาวิธีอื่น ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: