วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction)ตอน7

ส่วนนี้ว่าด้วยการทำสัญญาซื้อหรือจ้าง รวมไปถึงผู้มีอำนาจในการรักษาการตามประกาศนี้
ข้อ ๒๕ สัญญาซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด
ในกรณีที่ไม่อาจทำสัญญาตามแบบดังกล่าวได้และจำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการนั้นเห็นสมควรทำสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว
ข้อ ๒๖ ส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกันที่จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันตามข้อ ๗ ต้องจัดทำสัญญาซื้อหรือจ้างของแต่ละส่วนราชการแยกต่างหากจากกัน
ข้อ ๒๗ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามความในประกาศนี้ ให้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๒๘ ให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางของประกาศนี้
ข้อ ๒๙ ให้ปรัดกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ไม่มีความคิดเห็น: