วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ฯ ความปลอดภัยแห่งชาติ 2525 ตอน 3

๔.๑๕ “ผู้อนุมัติข่าว” (RELEASER) หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้ตรวจข่าวและอนุมัติให้ส่งข่าวในนามของผู้ให้ข่าวได้
๔.๑๖ “การห้ามส่งวิทยุ” (RADIO SILENCE) หมายถึงการหยุดส่งคลื่นวิทยุภายในช่วงเวลาที่กำหนด
๔.๑๗ “การรับรองฝ่าย” (AUTHENTICATION) หมายถึงวิธีรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้มีการส่งข่าวปลอมแปลงขึ้นในระบบการสื่อสาร
๔.๑๘ “วงจรทางสายที่รับรองแล้ว” (APPROVED WIRE CIRCUITS) หมายถึงวงจรทางสายซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้ส่งข่าวที่มีชั้นความลับเป็นข้อความธรรมดาได้ไม่เกินชั้นความลับ “ลับมาก”
๔.๑๙ “วงจรทางสายที่ไม่รับรอง” (NON-APPROVED WIRE CIRCUITS) หมายถึงวงจรทางสายซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับใช้ส่งข่าวที่มีชั้นความลับเป็นข้อความธรรมดา
๔.๒๐ “วัสดุการรหัส” (CRYPTOMATERIAL) หมายถึงเอกสารบริภัณฑ์ และยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการเข้าและถอดการรหัส
๔.๒๑ “วัสดุลับทางการสื่อสาร” (CLASSIFIED COMMUNICA-TIONS MATERIAL) หมายถึงเอกสารบริภัณฑ์ และยุทธภัณฑ์ทางการสื่อสารซึ่งได้กำหนดชั้นความลับแล้ว
๔.๒๒ “โคมไฟบังคับทิศ” (DIRECTIONAL FLASH LIGHT) หมายถึงการส่งสัญญาณด้วยการใช้โคมไฟที่บังคับทิศทางในเมื่อต้องการติดต่อหรือทำการเรียก เพียง สถานีเดียว
๔.๒๓ “โคมไฟไม่บังคับทิศ” (NON-DIRECTIONAL FLASHLIGHT) หมายถึงการส่งสัญญาณโดยวิธีส่งลำแสงไฟให้เห็นโดยรอบทิศหรือเห็นเป็นมุมกว้าง โดยสถานีหนึ่งต้องการส่งข่าวให้กับสถานีรับมากกว่า ๒ แห่งพร้อมกัน
๔.๒๔ “ธงสองมือ” (FLAGSIGNALS) หมายถึงการส่งสัญญาณโดยใช้ธงสองมือ หรือธงเดี่ยวที่พนักงานถืออยู่ ตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของธงจะแทนตัวอักษรตัวเลข หรือสัญญาณมอร์ส
๔.๒๕ “ธงสัญญาณ” (FLAGHOIST) หมายถึงการใช้ธงอักษร ธงตัวเลข และธงพิเศษ ชักขึ้นด้วยเชือกที่เสา สามารถส่งได้เร็วและแน่นอน แต่ใช้ได้เฉพาะกลางวัน ใกล้หรือไกล ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย
๔.๒๖ “แผ่นผ้าสัญญาณ” (PANELS) หมายถึงการใช้ผืนผ้าหรือวัตถุอย่างอื่นที่มีรูปร่างและหรือสีพิเศษสำหรับแสดงตามประมวลที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อสื่อข่าว ใช้ระหว่าง พื้นดิน – อากาศ หรือผิวน้ำ – อากาศ
๔.๒๗ “ดอกไม้เพลิงสัญญาณ” (PYROTECHNICS) หมายถึงการใช้ร่มส่งแสง พลุ และควันเพื่อส่งสัญญาณซึ่งได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า หรือเพื่อความมุ่งหมายในการหมายรู้
๔.๒๘ “ไฟพรวน” (YARD ARM BLINKERS) หมายถึงไฟที่ติดตั้งไว้ที่พรวนของเสากระโดงเรือในทางระดับ ปกติเป็นสีขาว เพื่อใช้การประดับเรือและการสัญญาณตามโอกาส
๔.๒๙ “ระบบแสงอินฟราเรด” (INFRARED PROCEDURE) หมายถึงการส่งสัญญาณด้วยแสงซึ่งอยู่นอกย่านการเห็น วิธีการนี้อาจใช้แบบจำกัดทิศหรือไม่จำกัดทิศก็ได้ แต่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งจะให้ความปลอดภัยมากกว่าวิธีทางทัศนะธรรมดา

ไม่มีความคิดเห็น: