วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) ตอน1

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ก็ต้องยอมรับกันครับว่าในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารจริง ๆ จะสังเกตุได้ว่าเมื่อก่อนเราเคยเขียนจดหมายหากันถึงเพื่อน ถึงแฟน อะไรประมาณนั้น แต่พอมาถึงยุคไอที การใช้จดหมายก็น้อยลงจนแทบจะไม่ใช้กันแล้ว มาใช้โทรศัพท์ส่วนตัว (มือถือ) กันไปเสียส่วนใหญ่ และที่กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบันนั่นก็คือ อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งรวดเร็วได้เนื้อหาครอบคุม ปลอดภัย ประหยัด ซึ่งระบบ Internet ไม่ใช่เพียงแค่ส่งจดหมาย Email กันอย่างเดียว Internet ยังทำได้มากมายมหาศาล ต้องพูดกันว่ามหาศาล หากว่าเรารู้วิธีการใช้ บางคนก็ใช้ Internet ในการหาเงินกันก็มาก Make Money Online ครับที่พูดกันมาซะยืดยาวก็จะมาเข้าเรื่องกันเสียที นั่นก็คือการใช้ Internet ในการประมูลงาน หรือว่าจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และก็หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ Internet มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการประมูลงาน หรือว่าจัดซื้อจัดจ้างกัน เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) กันเลยครับ

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง
อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๘ (๖) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ลง วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและคุมงาน และการซื้อ การจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ประมูลแบบเปิด ราคา ( Reverse Auction) เป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุดโดยแสดงตังเลขที่มีการเสนอราคา แต่ไม่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้เสนอราคา
(๒) ประมูลแบบปิดราคา ( Sealed Bid Auction) เป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุดโดยแสดงชื่อผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่แสดงตังเลขที่มีการเสนอราคา
“คณะกรรมการดำเนินการประมูล” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการที่มีวงเงินรวมเกินสองล้านบาทให้ใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินรวมไม่เกินสองล้านบาทก็ได้
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกันหรือภายในจังหวัดเดียวกันจะจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันก็ได้ ถ้าเป็นการซื้อพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกัน หรือเป็นการจ้างที่มีลักษณะการจ้างประเภทเดียวกัน
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ด้านละ ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนายการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการแล้เลขานุการ ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ฯ จำนวน ๒ นาย
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหนึ่งปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น: