วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 13

ข้อ ๔๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาให้ทำดังนี้
๑ ประกาศไม่น้อยกว่า ๑๐ วันสำหรับสอบราคาในประเทศ และ ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน สำหรับสอบราคานาชาติ โดยให้ จนท.พัสดุส่งประกาศโดยตรงให้ผู้ขาย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดและติดประกาศไว้ที่สำนักงานด้วย
๒ การยื่นซองให้ปิดซองเสนอราคาจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง และส่งถึงส่วนราชการการผู้ดำเนินการก่อนวันเปิดซองโดยยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีกำหนดให้ทำได้
๓ ให้ จนท.ลงรับโดยไม่เปิดซอง ระบุวันเวลาที่รับกรณีที่มายื่นซองโดยตรงให้ออกไปรับให้ผู้ยื่นซอง กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ให้ถือวันและเวลาที่ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแล้วส่งมอบให้ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุทันที
๔ ให้ หน.จนท.พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงเวลาเปิดซองให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่คือ
๑ เปิดซองเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตรวจสอบเอกสารตามบัญชีและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารทุกแผ่น
๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไข
๓. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขซึ่งเสนอราคาต่ำสุด และในกรณีที่
ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนดให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป และถ้ามีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายให้ยื่นซองใหม่พร้อมกัน ถ้าปรากฏว่าราคาสูงกว่าวงเงินให้ดำเนินการตามข้อ ๔๓
๔ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายเดียวให้พิจารณาซื้อได้โดยอนุโลม
๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชราชการเพื่อสั่งการ ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
ข้อ ๔๓ การซื้อหรือการจ้างที่ราคาเกินวงเงินที่จะซื้อให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้
๑ ให้เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา ถ้าลดแล้วไม่สูงกว่าหรือสูงกว่าไม่เกิน ๑๐%ของวงเงิน
หากเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้ซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
๒ ถ้าทำตามข้อ ๑ แล้วไม่ได้ผลให้เรียกผู้เสนอราคาทุกรายมาต่อรองราคาใหม่โดยการยื่นซองภายในกำหนดระยะเวลาอันควร หากรายได้ไม่มายื่นซองให้ถือราคาเดิม และถ้าผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่สูงกว่าหรือสูงกว่าแต่ไม่เกิน ๑๐% ของวงเงินที่จะซื้อหากเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อผู้เสนอราคารายนั้น
๓ ถ้าทำตามข้อ ๒ ไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อ หน.ส่วนราชการ เพื่อเห็นสมควร ลดรายการ
ลดจำนวน , ลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกเพื่อสอบราคาใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: