วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 12

วิธีตกลงราคา
ข้อ ๓๙ การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้ จนท.พัสดุติดต่อโดยตรงกับผู้ขายแล้วให้ หน.จนท.พัสดุ จัดซื้อภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๒๙( หน.จนท.พัสดุ เห็นชอบ ตามรายงานขอซื้อหรือจ้าง)

การซื้อโดยวิธีตกลงราคากรณีจำเป็นเร่งด่วนให้ จนท.พัสดุ หรือจนท.ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ หน.ส่วนราชการเมื่อเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานนั้นเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ข้อ ๔๐ ให้จนท.พัสดุจัดทำเอกสารสอบราคาอย่างน้อยให้มีรายการต่อไปนี้
๑ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน แบบรูป รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการ กรณีจำเป็นต้องดูสถานที่ให้กำหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมาย
๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓ กรณีจำเป็นให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างแคตตาล็อก,แบบรูป,รายละเอียด พร้อมกับใบเสนอราคา
๔ ถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กำหนดตัวอย่างให้พอทดลองและเหลือไว้ทำสัญญาด้วยโดยกำหนดว่าไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดจากการทดสอบตัวอย่าง
๕ สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับรูปแบบ รายละเอียดในกรณีที่มีการขาย ให้ระบุราคาขายด้วย
๖ กำหนดให้ผู้ขายเสนอราคารวมทั้งสิ้น ราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ(ถ้าทำได้) โดยระบุหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม ราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ถ้าไม่กำหนดให้พิจารณาราคารวม
๗ กำหนดใน การเสนอราคาต้องลงเป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกำกับถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นหลัก ในการสอบราคาจ้างให้กำหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ขายกรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
๘ กำหนดการยื่นราคาเท่าที่จำเป็นต่อทางราชการยื่นซองแล้วลงทะเบียนรับแล้วถอนคืนไม่ได้
๙ กำหนดสถานที่และวันส่งมอบ สำหรับการซื้อ กำหนดวันเริ่มทำงานและวันแล้วเสร็จ สำหรับการจ้าง
๑๐ กำหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
๑๑ กำหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซองโดยส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมบัญชีรายการเอกสารเสนอพร้อมกับซองเสนอราคา สำหรับการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้กำหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน
๑๒ กำหนดการสงวนสิทธิ์ ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงกับราชการเป็นผู้ทิ้งงาน
๑๓ กำหนดว่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญา จะต้องวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตรา
ตามระเบียบการค้ำประกันตามข้อ๑๔๑ , ๑๔๒หลักประกันซองหรือสัญญาและวงเงินประกันตามอัตรา๕-๑๐%
๑๔ ร่างสัญญา รวมทั้งการงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า(ถ้ามี)อัตราค่าปรับ
๑๕ ข้อสงวนสิทธิ์ว่า จะไม่พิจารณาผู้ทิ้งงาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจ้างหรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไปรวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุผลเชื่อได้ว่าการเสนอราคาทำโดยไม่สุจริตและสมยอมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: