วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 16

ข้อ ๕๑ ในกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือหลายรายแต่มีผู้เสนอถูกต้องเพียงรายเดียว โดยปกติจะยกเลิกแต่ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลสมควร จะเสนอให้ซื้อก็ได้โดยอนุโลม
ข้อ ๕๒ กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ให้ หน.ส่วนยกเลิก เพื่อดำเนินการใหม่
หากหน.ส่วนเห็นว่าถ้าดำเนินการใหม่แล้วจะไม่ได้ผลดีจะซื้อโดยวิธีพิเศษก็ได้
ข้อ ๕๓ หลักการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบให้หน.ส่วนยกเลิกการประกวดครั้งนั้น
ข้อ ๕๔ การซื้อหรือจ้างที่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติซึ่งอาจไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามต้องการให้ประปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดทั่วไป เว้นแต่การกำหนดให้ยื่นซองประกวดแยกเป็น
๑ ข้อเสนอด้านเทคนิคและอื่น ๆ ๒ ข้อเสนอด้านราคา ๓ ข้อเสนอทางด้านการเงิน
ข้อ ๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ จึงให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเป็นผู้เปิดซองเสนอด้านเทคนิคโดยปฏิบัติตามหน้าที่ และในส่วนที่ไม่ขัดกับการดำเนินกากรดังนี้
๑. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคทุกราย คัดเลือกเฉพาะรายที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดถ้าจำเป็นจะเรียกผู้เสนอมาชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้
๒. เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือก รายที่ไม่ผ่านให้คืนซองราคาและการเงินโดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาด้านเทคนิคและการเงินให้หน.ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ชำนาญการด้านเทคนิคและเชี่ยวชาญการเงินอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลด้วย
ข้อ ๕๖ การซื้อที่มีการยื่นซองเสนอทางการเงินให้เปิดซองพร้อมกับซองเสนอราคา เพื่อประเมินเปรียบเทียบ

ไม่มีความคิดเห็น: