วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 19

การตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจพัสดุมีหน้าที่ดังนี้
๑ ตรวจรับ ณ ที่ทำการของผู้ใช้หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา กรณีไม่กำหนดไว้ต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วนราชการก่อน
๒ ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา กรณีต้องส่งทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคจะเชิญผู้ชำนาญการหรือส่งไปตรวจสอบที่ผู้ชำนาญการก็ได้
๓ ปกติให้ตรวจรับในวันที่ที่ส่งของและให้ทำให้เสร็จโดยเร็ว
๔ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับไว้และถือเป็นการส่งมอบแก่ จนท.พัสดุแล้วพร้อมทำใบตรวจรับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ ให้ ผู้ขาย ๑ ฉบับ จนท. พัสดุ ๑ ฉบับเพื่อเบิกจ่ายเงินและรายงานให้
หน.ส่วนราคาการทราบ กรณีส่งของไม่ตรงให้รายงาน หน.ส่วน ผ่าน หน.จนท.พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ
๕ ในกรณีส่งมอบถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวนหรือครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดให้ตรวจรับเฉพาะจำนวนที่ถูกต้องแล้วรายงานให้ หน.ส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน ๓ วันทำการทั้งนี้ไม่ติดสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายในจำนวนที่ส่งของไม่ครบหรือไม่ถูกต้องนั้น
๖ การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดถ้าขาดส่วนประกอบใดแล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งของ ให้รายงานให้ หน.ส่วนทราบเพื่อแจ้งให้ ผู้ขายทราบภายใน ๓ วันทำการ
๗ ถ้ากรรมการตรวจรับบางคนไม่รับให้ทำความขัดแย้งไว้ให้เสนอหน.ส่วนเพื่อสั่งการถ้าเห็นว่าให้รับก็ให้รับและดำเนินการต่อไป
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๗๒ กรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่
๑ ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกสัปดาห์รวมทั่งรับทราบหรือสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงาน หน.ส่วนเพื่อสั่งการต่อไป
๒ ถ้าตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานแล้วมีข้อสงสัยหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักวิชาการให้ออกตรวจงาน ณ สถานที่ที่กำหนดโดยมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปรงได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา
๓ ปกติให้ตรวจผลงานที่ส่งมอบภายใน ๓ วัน ทำการนับแต่วันที่ประธานรับทราบการส่งมอบงาน
๔ เมื่อเห็นว่าส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาให้ถือว่าส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ส่งงาน และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ แล้วรายงานให้ หน.ส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าการส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานให้ สน.ส่วน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ ทราบเพื่อสั่งการ
๕ ในกรณีกรรมการบางคนไม่รับโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ หน.ส่วน เพื่อสั่งการ หากเห็นควรให้รับก็รับแล้วจึงดำเนินการต่อไป
ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้
๑ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ตามสัญญาทุกวัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที
๒ กรณีปรากฏว่าข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกันหรือคาดว่าถ้าทำตามสัญญาเมื่อเสร็จจะไม่มันคงแข็งแรง ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
๓ จดบันทึกการปฏิบัติงานเป็นรายวัน พร้อมผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานพร้อมสาเหตุอย่างน้อย อย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ ๑ ฉบับ และ เพื่อมอบให้แก่จนท.พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือเป็นเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
๔ในวันที่กำหนดลงมือทำและวันที่ถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: