วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 26

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๕ การแลกเปลี่ยน
ข้อ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ หน.ส่วน ฯ เห็นว่าจำเป็น ให้ทำได้เฉพาะ ครุภัณฑ์กับ ครุภัณฑ์และ วัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ ประเภทและชนิดเดียวกัน ยกเว้น ครุภัณฑ์บางชนิดที่สำนักงบประมาณกำหนดหรือ การแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน
๒ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ต่างชนิดกันให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนทุกกรณี
๓ การแลกเปลี่ยนวัสดุประเภทเดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทำได้นำเหนือจากนี้ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๑๒๔ กรณีแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้ จนท.ทำรายงานต่อ หน.ส่วน ฯ เพื่อสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังนี้
๑ เหตุผลและความจำเป็น
๒ รายละเอียดของพัสดุ
๓ ราคาที่ซื้อหรือดได้มา
๔ พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และจะแลกเปลี่ยนกับใคร
๕ ข้อเสนออื่น ๆ
ยกเว้นการแลกเปลี่ยนพัสดุที่ราคารวมกันไม่เกิน ๑ แสนบาท จะใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
ข้อ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ตามความจำเป็นและกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑ ตรวจสอบและประเมินราคาตามสภาพพัสดุ
๒ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จำเป็นไม่เสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
๓ เปรียบเทียบราคาพัสดุที่แลกเปลี่ยน จากราคาประเมิน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน
๔ ต่อรองราคา ๕ เสนอความเห็นต่อ หน.ส่วน ๖ ตรวจรับพัสดุที่แลกเปลี่ยน
ข้อ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการกับส่วนราชการให้อยู่ในดุลพินิจของ หน.ส่วน ทั้ง สองฝ่ายจะตกลงกันเอง
ข้อ ๑๒๗ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์แล้วให้แจ้ง สำนักงบประมาน และ สตง.ภายใน ๓๐ วัน

ไม่มีความคิดเห็น: