วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 5

หมวดที่ ๒ การจัดหา ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๑๓ เมื่อได้ทราบยอดเงินในการจัดหาแล้ว ให้รีบดำเนินการ ตามแผนและขั้นตอนตามระเบียบ ในส่วน ที่ ๒,๓,๔( การซื้อ/จ้าง,จ้างที่ปรึกษา,จ้างออกแบบฯ) เพื่อพร้อมที่จะทำสัญญาทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๔ การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ นอกเหนือหรือไม่มีระเบียบกำหนดให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามระเบียบ
ข้อ ๑๕ การจัดทำเอง ให้ หน.ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เช่น จัดสร้างเรือ ต. ต่าง ๆ
ยกเว้น ส่วนราชการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
ข้อ ๑๕ ทวิ ในการจัดหาผู้มี่หน้าที่รับผิดขอบ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยแลโปร่งใส ยกเว้น กรณีที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นข้อยกเว้นไว้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ตรี จากข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพียงรายเดียวเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค(ถ้ามี่) และซองเสนอราคา ตามลำดับ
ข้อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก อย่างน้อยต้องเอกสารดังนี้
๑ เป็นนิติบุคคล มี หนังสือ – รับรองการจดทะเบียน, บริคณห์สนธิ, บัญชีหุ้นส่วนผู้จัดการ , กรรมการ ผจก. ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้จัดการ รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
๒ เป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนา บัตรประชาชนของผู้นั้น และหุ้นส่วน,สำเนาการเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี)
๓ กรณีเป็นผู้ร่วมค้า มี สำเนา สัญญาการเข้าร่วมค้า , บัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า ถ้าผู้ร่วมค้าไม่ถือ
สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสารตามข้อ ๑
๔ เอกสารอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด เช่น ทะเบียนพาณิชย์ , ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติให้ยื่นพร้อมกับซองด้านเทคนิค(ถ้ามี) ,ซองเสนอราคา เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วให้ประกาศรายชื่อให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทราบโดยเปิดเผย
ข้อ ๑๕ เบญจ ถ้ารู้ว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันให้ตัดรายชื้อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาทุกรายแล้วแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบด้วย ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดชื่อออกสามารถอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงได้ภายใน ๓ วันการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงถือเป็นที่สิ้นสุด และให้ส่งคำวินิจฉัยให้ กวพ.ทราบด้วย ในการยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซอง ยกเว้น ปลัดกระทรวง เห็นด้วยและเห็นควรยกเลิกเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดมีอำนาจสั่งยกเลิกได้
ข้อ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ทราบภายหลังการเปิดซองแล้วว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันให้ หน.ส่วนราชการ มีอำนาจตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทุกรายออกแล้วเสนอให้ปลัดกระทรวงพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ไม่มีความคิดเห็น: